Postoupení nájmu bytu (dříve výměna)

 

Postoupení nájemní smlouvy (nahrazuje výměnu bytu):

 

Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy

k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů.

 

Postup při směně bytu  

  •         Nájemci, kteří si chtějí byty vyměnit, si byty pečlivě prohlédnou a zjistí si, do jakých práv a povinností, vyplývajících z nájemní smlouvy, budou vstupovat.  
  •         Nájemci vytisknou a vyplní formulář. Podpisy nájemců na formulářích musí být úředně ověřeny, v případě společného nájmu všemi nájemci.  
  •         Žádost podá každý z nájemců u svého pronajímatele. Každému pronajímateli je odevzdán originál žádosti, případně její úředně ověřená kopie.  K žádosti je nutné   přiložit požadované přílohy.  
  •         Po získání souhlasu všech pronajímatelů si nájemci dohodnou s pronajímateli, od kdy budou uzavřeny nové nájemní smlouvy a dohodnou termín     předání bytů (se sepsáním předávacího protokolu včetně stavu měřidel).  
  •      

Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájmu bytu - final (DOC 702.5 kB)

Čestné prohlášení - výměna bytů (DOCX 14.49 kB)

Postup při směně bytu (DOCX 35.42 kB)

 

Vyřizuje: Sociální oddělení

Mgr. Michaela Kameníková