Statutární město Brno, městská část Brno-Komín je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veřejný zadavatel je povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu není veřejný zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle zákona, je však povinen dodržet zásady transparentnosti, přiměřenosti, ve vztahu k dodavatelům zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Působnost zadavatele plní dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada městské části Brno-Komín.

Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je upraven Směrnicí č. 2/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

ikona Směrnice č. 2/2017 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek (PDF 252.14 kB)

Veřejné zakázky zadávané v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota převyšuje 500 000 Kč, jsou uveřejňovány na profilu zadavatele. Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k veřejným zakázkám. Zveřejněním veřejné zakázky a zadávací dokumentace na profilu zadavatele umožňuje městská část Brno-Komín neomezenému okruhu dodavatelů podat svoji nabídku. Profil zadavatele je dostupný zde: Profil zadavatele.