Statutární město Brno, městská část Brno-Komín je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), jehož cílem je chránit právo na ochranu osobních údajů fyzických osob.

Vzhledem k tomu, že při činnosti výše uvedeného správce dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR, které probíhá v souladu s čl. 6 GDPR, mají jednotlivé subjekty údajů právo na záskání informací, jakým způsobem je s jejich osobními údaji nakládáno.

Pro snažší orientaci a uplatnění svých práv se subjekty údajů, v rámci svých dotazů na postupy a zpracování osobních údajů dle GDPR ze strany SMB městské části Brno-Komín, mohou obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů a to jeho e-mailovou adresu poverenec@komin.brno.cz.

Správce odpoví na žádost subjektu údajů v nejkratším možném termínu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu pro odpověď je možné z oprávněných důvodů prodloužit až o dva měsíce, v takovém případě je správce povinen do jednoho měsíce od podání žádosti informovat žadatele a tento postup dostatečně odůvodnit. Takovými oprávněnými důvody může být například složitost žádosti, velké množství požadovaných údajů či žadatelů.

Vzhledem k ochraně fyzických osob při nakládání s osobními údaji je nutné vždy postupovat s největší opatrností i v případě reakcí na žádosti subjektů. Pokud má správce pochybnost o totožnosti osoby, která jej žádá o poskytnutí informací či provedení opatření, je správce oprávněn vyžádat si od subjektu údajů, který se na něj obrátil s žádostí, dodatečné informace nezbytné k potvrzení totožnosti subjektu. Správce není povinen bez dalšího poskytovat údaje. Správce má povinnost ověřit si, že žadatel je skutečně dotčeným subjektem údajů, případně jeho zákonným zástupcem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR")

Mgr. Patricie Jégrová

Kontaktní údaje:

tel.. 541 428 178

e-mail: poverenec@komin.brno.cz