Městská část Brno-Komín zavedla na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém k příjímání oznámení o protiprávním jednání.

Příslušnou osobou k přijímání a prověřování oznámení je Mgr. Marek Minster, vedoucí Odboru kanceláře tajemníka ÚMČ BK, tel.: 541 428 168.    

Jak podat oznámení o možném protiprávním jednání  

Oznámení je možné podat příslušné osobě:

 • písemně - prostřednictvím anonymního oznamovacího kanálu „Nenech to být“ dostupném na adrese https://www.nntb.cz/c/0a0aa000. Tento způsob je preferovaný, oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu oznamovatele, pokud o ni má oznamovatel zájem.
 • písemně - prostřednictvím e-mailové adresy minster@komin.brno.cz.
 • telefonicky na telefonním čísle 541 428 168 nebo ústně v místě sídla ÚMČ BK (Vavřinecká 15, 624 00 Brno) či v jiném místě po dohodě s příslušnou osobou.

Oznámení mohou podávat všichni, komu záleží na dodržování zákonů a spravedlnosti - občané, podnikatelé, dodavatelé, smluvní partneři, zaměstnanci atd.

Anonymní oznamovací kanál je pro oznamovatele zcela bezpečný. Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím jednoduchého formuláře na adrese https://www.nntb.cz/c/0a0aa000. Oznamovatel dále komunikuje s úřadem prostřednictvím číselného kódu, který mu systém automaticky vygeneruje. Přijatá oznámení vyřizuje Odbor kanceláře tajemníka ve spolupráci s tajemníkem Úřadu městské části Brno-Komín. Oznamovatel dostane zprávu o přijetí jeho podání, je průběžně informován o řešení jeho případu, a nakonec je seznámen s výsledky šetření a opatřeními, která byla ve věci přijata. Většinu podání se daří vyřešit ve lhůtě 30 dnů. Ve složitějších případech je lhůta delší, ale o tomto je oznamovatel informován.    

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží  

Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování protiprávního jednání, tedy podezření na trestný čin či přestupek nebo jiné porušení právních předpisů. Může se jednat zejména o tyto případy ve vztahu k Úřadu městské části Brno-Komín a městské části Brno-Komín:

 • podezření na korupci, krádeže nebo zpronevěru,
 • pletichy při zadávání veřejných zakázek,
 • porušování ochrany životního prostředí,
 • porušování ochrany veřejného zdraví,
 • poškozování majetku,
 • neoprávněné nakládání s osobními údaji,
 • fyzická agrese, sexuální obtěžování,
 • diskriminace (rasová, dle věku, pohlaví, náboženství, sexuální orientace aj.),
 • šikana, nedodržování pracovně-právních předpisů,
 • špatný úřední postup.  

K čemu vnitřní oznamovací systém neslouží  

Vnitřní oznamovací systém neslouží k nahlašování závad, poškozeného městského mobiliáře, černých skládek a dalších stížností.

 • Chcete-li nahlásit přeplněné odpadkové koše, nepořádek na ulici nebo poškozený městský mobiliář v městské části Brno-Komín, kontaktujte Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ BK.
 • Chcete-li oznámit rušení veřejného pořádku a nočního klidu, volejte Městskou policii Brno, tel. č. 156.
 • Chcete-li nahlásit poškozený chodník a silnici, uvolněnou dlažbu nebo máte dotaz týkající se uzavírek, kontaktujte Brněnské komunikace.
 • Chcete-li nahlásit přeplněné popelnice na tříděný a komunální odpad nebo máte dotazy týkající se svozu odpadu, kontaktujte SAKO Brno.    

 

MČ Brno-Komín vydala vnitřní předpis – ikona Směrnice č. 1/2023 - Ochrana oznamovatelů (PDF 164.28 kB)

Jiří Sodomka, tajemník ÚMČ BK