Pravidla městské části Brno-Komín pro spolupráci s investory

Zastupitelstvo městské části Brno-Komín přijalo na svém 239. zasedání, konaného dne 8. 9. 2021 dokument nazvaný „Pravidla městské části Brno-Komín k Zásadám pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“ (dále jen „Pravidla“). Pravidla přímo navazují na dokument „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“ (dále jen „Zásady“, dostupné na webu  https://www.brno-komin.cz/pro-investory/) na tento: https://in.brno.cz/zasady-pro-spolupraci-s-investory-2/), který byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/25 a který nabyl platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2021. Pravidla mají za cíl doplňovat Zásady v kontextu potřeb a požadavků MČ Brno‑Komín.

Smyslem přijatých Pravidel je úprava procesu spolupráce s investory v podmínkách MČ Brno‑Komín. Současná i budoucí plánovaná výstavba na území městské části a s tím spojený růst počtu obyvatel znamená mj. zvyšování nároků na veřejnou infrastrukturu a klade značné požadavky na samotnou MČ Brno-Komín a její rozpočet. Významné dopady má v tomto směru i budování administrativních, obchodních či jiných komerčních staveb či objektů a rovněž budování samostatných ubytovacích kapacit, které nejsou určeny k trvalému pobytu osob na území MČ Brno-Komín, neboť i budování takovýchto staveb zatěžuje stávající infrastrukturu v oblasti dopravy, sportu, obchodu, kultury či životního prostředí. MČ Brno‑Komín proto touto cestou apeluje na investory, aby se v rámci odpovědnosti za budoucí podobu a rozvoj území, ve kterém realizují své podnikatelské aktivity, a za sociálně spravedlivé využívání území, dobrovolně podíleli na zvyšování kapacit veškeré veřejné infrastruktury a zlepšování podmínek pro obyvatele MČ Brno-Komín.

Z výše uvedených důvodů je zájmem MČ Brno-Komín a jejích občanů dále nerozšiřovat výstavbu, jestliže nebudou současně řešeny nedostatky ve veřejné infrastruktuře a veřejném prostoru. Nová výstavba bez rozšíření celého spektra veřejné infrastruktury by mohla narušit stabilitu MČ Brno-Komín, protože znamená výraznou zátěž pro stávající infrastrukturu a vyvolává finanční náklady na budování infrastruktury nové a její následnou údržbu. Cílem Pravidel je proto dosažení souladu mezi oprávněnými požadavky MČ Brno‑Komín a zájmů investorů, a to již v průběhu přípravy investičního záměru.

MČ Brno-Komín proto žádá investory, kteří mají v úmyslu realizovat svůj investiční záměr na území MČ Brno-Komín, aby svůj záměr městské části představili a jeho realizaci s městskou částí projednali, a to již v rané fázi zpracování projektové dokumentace, nejlépe již ve fázi studie či prostorového konceptu Investičního záměru.

Investoři tak mohou učinit prostřednictvím žádosti o předběžnou konzultaci investičního záměru, přičemž přílohou této žádosti bude doprovodná studie v měřítku a podrobnosti odpovídající fázi rozpracovanosti investičního záměru. Žádost se podává v tištěné na podatelně Úřadu MČ Brno-Komín či v el. podobě prostřednictvím datové schránky (ID DS: bikbwyc), popř. e-mailu podatelna.komin@brno.cz. Žádáme investory rovněž o to, aby svůj investiční záměr předkládali MČ Brno-Komín s dostatečným předstihem před podáním žádosti nebo jiného aktu, na jehož základě má být vydáno rozhodnutí podle stavebního zákona.  

Městská část je účastníkem územního řízení, proto předběžné projednání záměru s městskou částí eliminuje případné dodatečně prováděné změny či námitky ze strany MČ, včetně případného odvolání MČ.

ikona Pravidla MČ Brno-Komín k Zásadám pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna (PDF 174.78 kB)