Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSPOD Brno-Komín je orgánem obce s rozšířenou působností státní správy.

Nachází se v Jihomoravském kraji, v okresu Brno-město.

OSPOD Brno-Komín zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany pro tyto ulice ve svém správním obvodu:  

Bc. Michaela Šalplachtová, DiS: (kontakt: 541 428 170, 770 127 705)

Absolonova, Běly Pažoutové, Boční, Branka, Bystrcká, Čichnova, Dělnická, Habřinova, Hlavní 121-155z lichá, Hlavní 122-140z sudá, Hlavní 1-120z, Houškova, Chaloupky do konce lichá, Chaloupky 2 do konce sudá, Chochola, Chytilova, Jožky Jabůrkové, Jundrovská, Kníničská, Kristenova do konce lichá, Kristenova do konce sudá  

Bc. Vít Matula, DiS(kontakt: 541 428 179, 770 127 706)

Lísky, Nad Lískami, Olbrachtovo nám., Palcary, Pastviny, Podlesí, Podskalská, Podveská, Ruský vrch, Řezáčova, Sadařská, Součkova, Svratecká, Šaracova, Štompil, Štursova 37 do konce lichá, Štursova 34 do konce sudá, Uhlířova, ulice Čoupkových, Ulrychova, Urbánkova, Urxova 271, Vavřinecká, Včeličkova, Vrbenského, Výholec, Záhumní, Závist 

Leták pro děti (DOC 0.91 MB)

 

Orgán péče o dítě  zabezpečuje zejména:

agendy na úseku péče o rodinu a dítě spadající do komplexního výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých dětí a to: 

• výkon kolizního opatrovnictví v občansko-právním soudním řízení ve věcech nezletilých dětí (úprava rodičovské odpovědnosti před a po rozvodu atd.) Zpracovává zprávy o rodinném a výchovném prostředí dětí, osobní účastí u soudních jednání hájí zájmy nezl. dětí, vyjadřuje se soudu k úrovni péče o děti a podává návrhy ve věcech výchovy.

• sociálně-právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů v přirozeném prostředí nezl. dětí, provádí opatření dle aktuálního stavu (přednostně řeší případy, kde je podezření, že jsou děti vážně ohroženy, týrány, zneužívány nebo jinak poškozovány trestnou činností), předkládá soudu návrh na předběžné opatření, zjistí-li, že je dítě ohroženo na životě či zdraví, řeší situace dětí, o něž se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a podává soudu návrhy na vhodná řešení (např. svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

• poradenskou činnost – pomáhá rodičům a osobám nahrazujícím péči rodičů při řešení obtížných životních situací. Pracovníci tohoto odboru prošetřuje situace v rodinách   i na základě upozornění občanů, škol, zdravotních zařízení (zvl. dětských lékařů) na zanedbávání péče o děti, týrání či závažnou nefunkčnost rodiny či ohrožení zájmů a práv dětí.  

 Leták pro veřejnost (DOC 1.31 MB)

 

Kurátor pro mládež se zabývá zejména: 

•  nezletilými dětmi do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného 

•  mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku

•  dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce...)

•  samostatně zajišťuje sociálně právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci, zprostředkovává pomoc poradenských a        zdravotních pracovišť

•  pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti

•  účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích

•  spolupracuje se zařízeními pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi.

 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-socialni-pece/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

https://www.mpsv.cz/cs/

Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany  

Pracovní postupy MČ Brno-Komín zajišťující naplnění standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Standardy kvality upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která nabyla účinnosti spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dne 1. ledna 2013. Vyhláška popisuje celkem 14 okruhů standardů. Platnost standardů je od 1.1.2015

STANDARDY č. 1– 3 vymezují místní a časovou dostupnost, prostředí a informovanost

 • pracovní doba
 • pracovní pohotovost
 • prostředí a podmínky – prostory vhodné pro jednání s dětmi, dospělými
 • materiální a technické vybavení – využívání automobilů a záznamové techniky
 • informovanost – dostupnost a srozumitelnost informací  

STANDARD č. 4 vymezuje otázku personálního zabezpečení úřadu

 • stanovuje počet zaměstnanců zajišťující SPOD, ten musí být přiměřeny správnímu obvodu
 • při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců se vychází z počtu všech dětí žijících ve správním obvodu – upraveno dle náročnosti sociální práce v regionu, v souvislosti s výskytem sociálně-patologických jevů (nezaměstnanost, rozvodovost, vyloučené lokality   apod.)
 • vytvoření odpovídajícího týmu SPOD závisí i na výši dotace ze státního rozpočtu
 • výsledkem by měla být zajištěna systematická práce s ohroženými dětmi a rodinami
 • jsou vytvořeny pracovní profily referentů a vedoucího OSPOD   

STANDARDY č. 5 a 6 se zabývají přijímáním a zaškolováním pracovníků a jejich profesního rozvoje

 • důraz je kladen na profesní kvalitu zaměstnanců
 • pravidelné vzdělávání v oboru
 • odbornost  

STANDARDY č. 7–9 definují principy a postupy práce

 • prevence
 • role klíčového sociálního pracovníka = koordinátor případu
 • respekt k individuálním potřebám klienta, podpoře jeho samostatnosti a motivaci k péči o děti (řešení vždy leží na dané rodině),
 • podpora sociálního začleňování
 • snaha udržet kontakt dítěte (rodiny) s přirozeným sociálním prostředím
 • orgán sociálně-právní ochrany přitom používá zákonem stanovené metody sociální práce – pravidelné vyhodnocování situace dítěte a rodiny a plánování postupu (individuální plán ochrany dítěte).  

STANDARD č. 8 zejména kritérium 8d má funkci „kontrolní“, které hovoří o tom, že:

 • každý zaměstnanec pracuje maximálně s 80 rodinami
 • kurátor pro děti a mládež - děti, které vyžadují zvýšenou pozornost z důvodu ohrožení trestnou činností a výchovnými problémy - jde o 40 rodin
 • oblasti náhradní rodinné péče – 40 rodin  

STANDARDY č. 10 – 13 vymezují kontrolní mechanismy, vedení dokumentace a způsob vyřizování stížností  

STANDARD č. 14 vymezuje návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na další služby

 • SPOD  vystupuje jako koordinátor péče i ve vztahu k dalším subjektům
 • omezování současné praxe, kdy s rodinou současně pracuje několik subjektů a různých odborníků a jejich aktivity nejsou vzájemně provázané  jsou kontraproduktivní 
 • Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty  ikona Spolupracující organizace (PDF 153.84 kB) 

 

ikona Podrobnější informace o Standardech OSPOD Brno-Komín (PDF 231.71 kB)

 

 

ikona Postup při vyřizování stížností na činnost OSPOD (PDF 131.79 kB)

ikona Pracovni profil referent OSPOD (PDF 136.72 kB)

ikona Pracovni profil vedoucí OSPOD (PDF 95.54 kB)

ikona STÍŽNOSTI PODANÉ DĚTMI (PDF 166.89 kB)