Úřad městské části města Brna, Brno-Komín je v souladu se Statutem města Brna příslušným správcem místních poplatků stanovených v návaznosti na zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích. Činnosti spojené se správnou místních poplatků vykonává Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Brno-Komín.

Tento odbor zajišťuje správu následujících místních poplatků:

  • poplatek ze psů
  • poplatek z pobytu
  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Kontaktní osobou ve věci místních poplatků je Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz

 

Aktuální informace k místním poplatkům v souvislosti s pandemií onemocnění SARS-CoV-2

Poplatek z pobytu - prominutí poplatku z pobytu

Ve věci místního poplatku z pobytu rozhodl Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování rozhodnutím č.j. MMB/0180720/2020 ze dne 05.05.2020 o převzetí věci nadřízeným správcem daně a následně vydal rozhodnutí č.j. MMB/0180739/2020 ze dne 05.05.2020, kterým z moci úřední a z důvodu mimořádné události prominul místní poplatek z pobytu, stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích za období od 25.05.2020 do 31.12.2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou.

Toto rozhodnutí nezbavuje plátce poplatku povinnosti podávat registraci, hlášení k tomuto poplatku a vést řádně evidenci ubytovaných osob. Poplatky vybrané před účinností tohoto rozhodnutí, tj. za období do 24.05.2020, jsou plátci poplatku povinni odvést místně příslušnému správci poplatku v termínech stanovených vyhláškou.

Rozhodnutí Odboru rozpočtu a financování MMB naleznete níže.

ikona Rozhodnuti_o_prevzeti_kompetence_-_poplatek_z_pobytu (PDF 397.97 kB)

ikona Prominuti_poplatku_z_pobytu (PDF 468.44 kB)

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restaurační zahrádky

Ve věci místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restaurační zahrádky vydal Úřad městské části města Brna, Brno-Komín rozhodnutí č.j. MCBKOM02129/2020/ODŽP/REIP ze dne 11.05.2020, kterým z moci úřední a z důvodu mimořádné události prominul místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restaurační zahrádky, stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích za období od 11.05.2020 do 31.12.2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou. Toto rozhodnutí bylo dne 11.05.2020 zveřejněno na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-Komín a lze se s ním seznámit rovněž níže.

Toto rozhodnutí nezbavuje poplatníky povinnosti řádně a včas plnit ohlašovací povinnost a dodržovat další související ustanovení (např. být držitelem povolení k zvláštnímu užívání komunikace za účelem umístění restaurační zahrádky).

ikona Rozhodnuti_prominuti_poplatku_z_moci_uredni_RZ (PDF 285.11 kB)