Výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti  

U osoby, která v důsledku trvalého duševního onemocnění není schopna samostatně jednat, zajišťovat základní životní potřeby, hospodařit s finančními prostředky a spravovat majetek, se na základě rozhodnutí soudu nově od 01.01.2014   pouze omezí svéprávnost. Omezení svéprávnosti je pouze na potřebnou dobu. Soud v rozhodnutí určí osobě rozsah omezení  ve svéprávnosti a jmenuje opatrovníka, kterému určí rozsah jeho práv a povinností a který jedná v zájmu osoby s omezením. Ustanovit opatrovníka lze i bez omezení svéprávnosti člověka. Jedná se o případy, kdy osobě působí zdravotní stav obtíže při správě jeho jmění nebo při hájení práv. V případě, že neexistuje žádná vhodná osoba, která by výkon opatrovnictví vykonávala, jmenuje soud opatrovníka ze zákona (veřejného opatrovníka) (obec). Výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, kterým bylo ustanoveno jako opatrovník statutární město Brno, provádí  pověření pracovníci sociálního odboru ÚMČ Brno-Komín. Návrh nebo podnět k zahájení řízení k omezení svéprávnosti může dát soudu kdokoliv, kdo je obeznámen s životní situací dotčeného člověka (rodinný příslušník, obvodní lékař, psychiatrická nemocnice apod.) Městský soud v Brně, Polní 994/39, 608 01 Brno

 Vyřizuje: Sociální odbor  ÚMČ Brno-Komín -  Mgr. Michaela Kameníková