Výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti  

U osoby, která v důsledku trvalého duševního onemocnění není schopna samostatně jednat,

zajišťovat základní životní potřeby, hospodařit s finančními prostředky a spravovat majetek,

se na základě rozhodnutí soudu nově od 01.01.2014   pouze omezí svéprávnost.

Omezení svéprávnosti je pouze na potřebnou dobu.

Soud v rozhodnutí určí osobě rozsah omezení  ve svéprávnosti a jmenuje opatrovníka,

kterému určí rozsah jeho práv a povinností a který jedná v zájmu osoby s omezením.

Ustanovit opatrovníka lze i bez omezení svéprávnosti člověka.

Jedná se o případy, kdy osobě působí zdravotní stav obtíže při správě jeho jmění nebo při hájení práv.

V případě, že neexistuje žádná vhodná osoba, která by výkon opatrovnictví vykonávala,

jmenuje soud opatrovníka ze zákona (veřejného opatrovníka) (obec).

Výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, kterým bylo ustanoveno 

jako opatrovník statutární město Brno, provádí  pověření pracovníci sociálního odboru ÚMČ Brno-Komín.

Návrh nebo podnět k zahájení řízení k omezení svéprávnosti může dát soudu kdokoliv,

kdo je obeznámen s životní situací dotčeného člověka (rodinný příslušník, obvodní lékař,

psychiatrická nemocnice apod.)

Městský soud v Brně, Polní 994/39, 608 01 Brno

 

Vyřizuje: Sociální oddělení  ÚMČ Brno-Komín                   

                Mgr. Michaela Kameníková