Noční klid, resp.  „noční doba“ je uvedena v § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Noční doba je stanovena od 22:00 do 6:00. Během tohoto časového rozmezí mají všichni povinnost dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi.

Dobu nočního klidu také upravuje Zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., přesněji § 5 odst. 6, a to takto:

„(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“

 

Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem obce a určeno obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech si rozhoduje sama obec a ve vyhlášce je vymezuje několika způsoby. Konkrétním datem, datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (například vinobraní). Pokud bude v průběhu roku pořadatel připravovat konání akce, která doposud nebyla ve vyhlášce uvedena, s předstihem nahlásí tuto skutečnost obci. Zastupitelstvo může na nejbližším zasedání seznam akcí ve vyhlášce rozšířit.

Výjimky v dodržování nočního klidu v MČ Brno-Komín najdeme v příloze č. 1 vyhlášky statutárního města Brna, o nočním klidu:

 

Vyhláška se aktualizuje každý rok.

Pro rok 2022 ji najdete na webu: https://www.brno.cz/w/vyhlasky-3948