Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSPOD Brno-Komín je orgánem obce s rozšířenou působností státní správy.

Nachází se v Jihomoravském kraji, v okresu Brno-město.

OSPOD Brno-Komín zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany pro tyto ulice ve svém správním obvodu:  

Lucie Stejskalová:

Absolonova, Běly Pažoutové, Boční, Branka, Bystrcká, Čichnova, Dělnická, Habřinova, Hlavní 121-155z lichá, Hlavní 122-140z sudá, Hlavní 1-120z, Houškova, Chaloupky do konce lichá, Chaloupky 2 do konce sudá, Chochola, Chytilova, Jožky Jabůrkové, Jundrovská, Kníničská, Kristenova do konce lichá, Kristenova do konce sudá  

Bc. Martina Rothová, DiS:

Lísky, Nad Lískami, Olbrachtovo nám., Palcary, Pastviny, Podlesí, Podskalská, Podveská, Ruský vrch, Řezáčova, Sadařská, Součkova, Svratecká, Šaracova, Štompil, Štursova 37 do konce lichá, Štursova 34 do konce sudá, Uhlířova, ulice Čoupkových, Ulrychova, Urbánkova, Urxova 271, Vavřinecká, Včeličkova, Vrbenského, Výholec, Záhumní, Závist 

Leták pro děti (DOC 0.91 MB)

 

Orgán péče o dítě  zabezpečuje zejména:

agendy na úseku péče o rodinu a dítě spadající do komplexního výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých dětí a to: 

• výkon kolizního opatrovnictví v občansko-právním soudním řízení ve věcech nezletilých dětí (úprava rodičovské odpovědnosti před a po rozvodu atd.) Zpracovává zprávy o rodinném a výchovném prostředí dětí, osobní účastí u soudních jednání hájí zájmy nezl. dětí, vyjadřuje se soudu k úrovni péče o děti a podává návrhy ve věcech výchovy.

• sociálně-právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů v přirozeném prostředí nezl. dětí, provádí opatření dle aktuálního stavu (přednostně řeší případy, kde je podezření, že jsou děti vážně ohroženy, týrány, zneužívány nebo jinak poškozovány trestnou činností), předkládá soudu návrh na předběžné opatření, zjistí-li, že je dítě ohroženo na životě či zdraví, řeší situace dětí, o něž se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a podává soudu návrhy na vhodná řešení (např. svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

• poradenskou činnost – pomáhá rodičům a osobám nahrazujícím péči rodičů při řešení obtížných životních situací. Pracovnice tohoto oddělení prošetřuje situace v rodinách   i na základě upozornění občanů, škol, zdravotních zařízení (zvl. dětských lékařů) na zanedbávání péče o děti, týrání či závažnou nefunkčnost rodiny či ohrožení zájmů a práv dětí.  

 Leták pro veřejnost (DOC 1.31 MB)

 

Kurátor pro mládež se zabývá zejména: 

•  nezletilými dětmi do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného 

•  mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku

•  dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce...)

•  samostatně zajišťuje sociálně právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci, zprostředkovává pomoc poradenských a        zdravotních pracovišť

•  pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti

•  účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích

•  spolupracuje se zařízeními pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi.

 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-socialni-pece/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

https://www.mpsv.cz/cs/

Standardy kvality (DOCX 810.84 kB)