Vidimace

Vidimace = ověření kopie listiny

Vidimací se ověřuje, že opis kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o ověření shody opisu nebo kopie.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny. Vidimace se neprovede: je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys a podobně), je-li listina opatřena plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka, jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena, je-li listina, z níž je kopie pořízena psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinou, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Předložením listiny oprávněné úřední osobě.

 

Na které instituci životní situaci řešit:

ÚMČ Brno-Komín, Odbor kanceláře tajemníka-podatelna, sekretariát.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, v pondělí a středu od 8.00 – 17.00 hod. (mimo polední pauzu od 12.00 – 12.30 hod.) a v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hod.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

 

Jaké jsou potřebné formuláře:

Žádné formuláře nejsou potřeba.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek činí 30,-Kč za každou, i započtenou, vidimovanou stránku. Platí se v hotovosti na pokladně úřadu.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vidimace je provedena na počkání.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověření shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověření shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pracovníci pověřeni ověřováním :

Iveta Kovářová - podatelna

Natálie Marková, DiS. - sekretariát

Barbora Černá, DiS. - sekretariát 

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 4. 3. 2014