1. Název

Statutární město Brno
Městská část Brno-Komín
Vavřinecká 15
624 00 Brno


 

2. Důvod a způsob založení

Právní úprava:

Celé znění zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Statut města Brna

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Brno územně členěným statutárním městem rozděleným na 29 městských částí. K tomuto rozdělení došlo v roce 1990, kdy se z 5-ti obvodních národních výborů stalo 29 městských částí, z nichž každá má své orgány a určité kompetence v jednotlivých oborech činnosti v oblasti státní správy a samosprávy.


 

3. Organizační struktura

Seznam pracovníků dle odboru


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Úřad městské části Brno-Komín
Vavřinecká 15
624 00 Brno

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městské části Brno-Komín
Vavřinecká 15
624 00 Brno

 

4.3 Úřední hodiny

Úřad městské části

Úřední dny

Pondělí: 8 - 12 hod. 13.00 - 17 hod.
Středa: 8 - 12 hod. 13.00 - 17 hod.

Podatelna, ověřování a pokladna

Pondělí: 8-12 hod. 13.00-17 hod.
Úterý: 8-12 hod.  
Středa: 8-12 hod. 13.00-17 hod.
Čtvrtek: 8-12 hod.  
Pátek: 8-12 hod.  

 

4.4 Telefonní čísla

541 428 161, 541 428 162

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.brno-komin.cz

4.6 Adresa podatelny

Úřad městské části Brno-Komín
Vavřinecká 15
624 00 Brno

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@komin.brno.cz 

4.8 Datová schránka

bikbwyc


 

5. Případné platby lze poukázat

19-21026621/0100


 

6. Identifikační číslo (IČO)

44992785


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 CZ44992785


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a nařízení
Jednací řád Zastupitelstva
Zápisy ze zasedání Zastupitelstva
Jednací řád Rady
Zápisy ze zasedání Rady

8.2 Rozpočet

Rozpočet a závěrečný učet

8.3 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté  


 

9. Žádat o informace lze:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
Úřad městské části Brno-Komín je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

ústně: 

 • osobně na příslušném odboru městského úřadu
 • telefonicky (podatelna: 541 428 161)

písemně:

 • poštou na adresu městského úřadu
 • elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny (info@komin.brno.cz ) nebo na jakoukoliv elektronickou adresu úřadu
 • přímo na podatelně úřadu, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, která se nachází v přízemí budovy a je otevřena pro veřejnost: v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a pátek 8:00 – 12:00
 • prostřednictvím datové schránky: bikbwyc

 


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

10.1 Žádosti a další podání je možné podat na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-Komín

K přijetí je kompetentní i každý odbor úřadu městské části. 
Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou evidovány. Lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.
Při podávání elektronickou poštou posílejte podání na adresu: info@komin.brno.cz 
ve formátech Microsoft Word (*.doc); Microsoft Excel (*.xls); Acrobat Reader (*.pdf);
grafické přílohy ve formátech: *.jpg,
Příjem a vyřizování podání na ÚMČ Brno - Komín

10.2 Podání (tzn. stížnosti, oznámení, podněty apod.)

lze učinit písemně či ústně. Písemná podání přijímá podatelna ÚMČ Brno - Komín, Vavřinecká 15 a to v úřední dny od 8.00 do 17.00 hod., v ostatní dny pak od 8.00 do 12.00 hod. Ústně lze podání učinit v úřední dny přímo u příslušného zaměstnance ÚMČ, který o podání sepíše zápis.
 
Lhůta pro vyřízení podání činí max. 30 dnů ode dne jeho doručení.
 
Jde-li o podání ve smyslu správního řádu, řídí se další postup vyřizování zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Ten umožňuje rozhodnout v jednoduchých věcech bezodkladně. Pro vyřízení věcí, které nejsou jednoduché a nelze je rozhodnout bezodkladně, je stanovena lhůta 30 dnů, pro rozhodnutí zvlášť složitých případů pak 60 dnů. Ve zcela výjimečných případech může tuto lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán (tj. příslušný odbor MMB).

10.3 Opravné prostředky

 

1. Odvolání se prostřednictvím podatelny podává tomu útvaru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten odvolání postoupí příslušnému odvolacímu orgánu. Odvolacím orgánem v záležitostech samostatné působnosti je rada městské části, v záležitostech přenesené působnosti (výkon státní správy) je odvolacím orgánem obvykle věcně příslušný odbor Magistrátu města Brna.

2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

3. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář, většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

10.4 Formuláře

Formuláře ÚMČ jsou v elektronické podobě na oficiálních stránkách ÚMČ v sekci Potřebuji vyřídit a v tištěné podobě na příslušných odborech úřadu.

10.5 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx
Portál veřejné správy životní situace http://portal.gov.cz/portal/obcan/
Magistrát města Brna – odkaz na http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy 

 1. Ústava České republiky
 2. Listina základních práv a svobod

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:

 • zák. č. 154/1994 Sb., o matrikách
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

11.2 Vydané právní předpisy 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/ 


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

ikona Sazebnik uhrad za kopirovaci sluzby a vyhledavani podle 106-1999 (PDF 76.62 kB)

ikona Sazebník Czech POINT (PDF 546.7 kB)

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

 

13.2. Výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací v rubrice Výroční zprávy

 


 

Další informace

A) Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

B) Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující - http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV="ZVWSBJFND a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte  název obce a okres

 

C) Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
Evidenci daní a poplatků
Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Personální a mzdovou agendu

 

 

D) Informace o územním plánu

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/

 

F) Seznam organizací - rozpočtové, příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Pastviny - http://www.zspastviny.cz
Mateřská škola Řezáčova - http://www.rezacova.cz/
Mateřská škola Absolonova - http://www.msabsolonova.cz/


Organizační složky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín - http://www.hasicikomin.cz/