Legalizace

Legalizace = ověření podpisu

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Legalizace je prováděna na předložené listině. Žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní průkaz, průkaz povolení k pobytu pro cizince). Legalizace se neprovede: je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Předložením listiny oprávněné úřední osobě.

 

Na které instituci životní situaci řešit:

ÚMČ Brno-Komín, Odbor kanceláře tajemníka-podatelna, sekretariát. 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, v pondělí a středu od 8.00 – 17.00 hod. (mimo polední pauzu od 12.00 – 13.00 hod.) a v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hod.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel předloží listinu, na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.

 

Jaké jsou potřebné formuláře:

Žádné formuláře nejsou potřeba.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek činí 50 Kč za každý ověřený podpis na listině. Platí se v hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Legalizace je provedena na počkání.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověření shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověření shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pracovníci pověřeni ověřováním :

Iveta Kovářová - podatelna

Barbora Černá, DiS. - podatelna

Natálie Marková, DiS. - sekretariát