Úřad městské části města Brna, Brno-Komín je v souladu se Statutem města Brna příslušným správcem místních poplatků stanovených v návaznosti na zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích. Činnosti spojené se správnou místních poplatků vykonává Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Brno-Komín.

Tento odbor zajišťuje správu následujících místních poplatků:

  • poplatek ze psů
  • poplatek z pobytu
  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Kontaktní osobou ve věci místních poplatků je Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz

 

Poplatek z pobytu 2021 - aktuální informace

Rozhodnutím Odboru rozpočtu a financování MMB č.j. MMB/0260072/2021 ze dne 21.05.2021 bylo z moci úřední rozhodnuto o prominutí místního poplatku z pobytu za období od 24.05.2021 do 31.12.2021.

Místní poplatek z pobytu stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích je všem poplatníkům prominut v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události  (text rozhodnutí naleznete pod tímto článkem). Poplatky vybrané od poplatníků před účinností tohoto rozhodnutí jsou plátci poplatku povinni odvést. 

Upozorňujeme plátce místního poplatku, že tímto rozhodnutím není dotčena oznamovací povinnost plátců poplatku. Plátce poplatku z pobytu je i nadále povinen řádně a včas splnit ohlašovací povinnost a vést evidenci ubytovaných osob.

V případě dotazů k prominutí poplatku se můžete obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.

ikona Prominuti_poplatku_z_pobytu (PDF 396.94 kB)

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 2021 - aktuální informace

Rozhodnutím Obdoru dopravy a životního prostředí ÚMČ Brno-komín č.j. MCBKOM02544/2021/ODŽP/REIP ze dne 19.07.2021 bylo z moci úřední rozhodnuto o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restaurační zahrádky, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst na území statutárního města Brna, městské části Brno-Komín od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restaurační zahrádky, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst na území statutárního města Brna, městské části Brno-Komín  stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích je všem poplatníkům prominut v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události  (text rozhodnutí naleznete pod tímto článkem). 

Upozorňujeme poplatníky místního poplatku, že tímto rozhodnutím není dotčena oznamovací povinnost. Poplatníci poplatku za užívání veřejného prostranství jsou i nadále povinni řádně a včas splnit ohlašovací povinnost.

V případě dotazů k prominutí poplatku se můžete obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.

ikona Rozhodnutí_prominutí MP z moci úřední_RZ-PP občerstvení (PDF 204.32 kB)