Důležité: Splatnost místního poplatku ze psů pro příslušný kalendářní rok je VŽDY do 31. března!!!

Základní informace 

Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitel má trvalý pobyt, nebo sídlo firmy na území městské části Brno-Komín. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa, která slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že je pes přihlášen a evidován.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa. Podmínkou je trvalý pobyt, resp. sídlo firmy držitele psa na území městské části Brno-Komín.

Kde a na koho se obrátit

Úřad městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, Odbor stavební a dopravy, dveře č. 118, Mgr. Patricie Jégrová

Úřední hodiny

    • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod. (mimo polední přestávku 12.00-12.30), úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod. na ÚMČ Brno-Komín, přízemí, dveře č. 118, Mgr. Patricie Jégrová.
    • poštou na Úřad městské části města Brna, Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno
    • elektronicky na adresu  podatelna.komin@brno.cz s elektronickým podpisem
    • doručit na podatelnu ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při přihlášení k místnímu poplatku ze psa:

Občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc. Pokud psa přihlašuje držitel psa, který je v důchodu, doloží to potvrzením o pobírání starobního (invalidního) důchodu. Právnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP-P. Dalšími doklady zohledňující výši poplatku ze psa jsou: potvrzení o sirotčím důchodu, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.

Při odhlášení z místního poplatku ze psa:

Doklad o eutanázii psa, nebo jiný doklad, vystavený veterinářem (stačí kopie), v případě přestěhování, změny majitele stačí tiskopis Odhlášení psa, které je formou čestného prohlášení, že psa již nemáte v držení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k přihlášení a odhlášení psa z evidence lze získat na finančním odboru MČ Brno-Komín, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-Komín. 

ikona Prihlaseni se k MP ze psu (DOCX 33.99 kB)

ikona Prihlaseni se k MP ze psu (PDF 351.72 kB)

ikona Odhlaseni z MP1 ze psu (DOCX 33.13 kB)

ikona Odhlaseni z MP1 ze psu (PDF 343.07 kB)

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku za jednoho psa je stanovena vždy na celý kalendářní rok, od 1.1. do 31.12. Pokud poplatková povinnost nastane v průběhu roku, vypočítává se poměrná část v tomto roce.

Splatnost poplatku je do 31. března každého roku.

Sazby:            

Místo držení psa

Základní sazba

Druhý a každý další pes

Bytový dům

             1.000,- Kč

1.500,- Kč

Rodinný dům

300,- Kč

   450,- Kč

Důchodce *

200,- Kč

   300,- Kč

Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50% ze základní sazby. 

*Platí pro držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, sirotčího důchodu, pokud je to jediný zdroj příjmu (i v případě souběhu důchodů)

Poplatek je možné zaplatit osobně na pokladně ÚMČ Brno-Komín v úředních hodinách nebo převodem na účet  č. 19-21026621/0100, VS: Variabilní symbol pro platbu Vám bude sdělen osobně (dveře č. 118 v přízemí) nebo na telefonu 541428178, případně zasílejte e-mail na: jegrova@komin.brno.cz Do poznámky pro příjemce uvádějte: „poplatek za psa, č. známky".

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Držitel psa je povinen písemně ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na započetí, zánik nebo výši poplatkové povinnosti. Pro lepší přehlednost doporučujeme využít lze výše uvedené formuláře.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese:  podatelna.komin@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

 

Podle kterých právních předpisů se postupuje

zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění

zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

aktuální obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání má odkladný účinek.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správc poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek. 

Další informace poskytne

Osobně na ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře č. 118, Mgr. Patricie Jégrová nebo telefonicky na tel.:  541428178 nebo elektronicky na adrese:  jegrova@komin.brno.cz