Obec přátelská rodině

je název projektu, do kterého se zapojila i naše městská část pod záštitou Jihomoravského kraje.

                                                                                     

 

Všichni občané, děti, mládež, školy, spolky, sportovní organizace, podnikatelé a ostatní v naší obci Brně-Komíně se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu .

Záleží nám na tom, aby se rodiny u nás v Komíně dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého. Zajímá nás názor každého z vás. To je i motivace o zapojení co největšího počtu občanů do auditu. Proto se naše městská část zapojuje do projektu „Audit Family Friendly Community“, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší městské části Komín, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany a chceme naslouchat Vašim potřebám. Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete.

Jaké jsou výhody auditu?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v naší městské části a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultovat.

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany městské části, sdělení svého názoru, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

Kde se audit vzal?

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je „audit rodině-přátelská-obec“, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, který je od roku 2015 národním realizátorem auditu. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how.

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě měst a obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Jaký bude průběh a struktura  auditu?

V rámci auditního procesu je popsána aktuální podoba existujících pro-rodinných opatření. Následuje analýza individuálních možností rozvoje obce, tak, aby zohledňovaly potřeby všech generací.

Klíčová jsou následující životní období:

1.      Těhotenství a narození dítěte

2.      Rodina s kojencem

3.      Malé dítě do 3 let

4.      Dítě v mateřské škole

5.      Dítě školního věku

6.      Mladý člověk v procesu vzdělávání

7.      Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)

8.      Senioři/ky V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami například s osobami v sociálně obtížných situacích.  

Auditní proces podporuje obec v následujících aktivitách:

·         zpracování analýzy existujících prorodinných opatření – analýza „současného stavu“,

·         ve spolupráci s veřejností výběr opatření, která by uspokojovala stávající potřeby,

·         formulace a realizace konkrétních opatření – stanovení žádoucího stavu - „plánovaného stavu“.  

Aktuální informace o průběhu auditního procesu budou zveřejňovány  na našem webu  a ve zpravodaji.

 

Kontaktní osoba:                                                                  Osoba pověřená auditem:

Mgr. Milada Blatná, starostka                                              Monika Marková, kulturní referent

tel. 541 428 187, 724 150 603                                                tel. 541 428 180

blatna@komin.brno.cz                                                          markova@komin.brno.cz