Postoupení nájmu bytu (dříve výměna)

 Postoupení nájemní smlouvy (nahrazuje výměnu bytu):

 Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů.

 Postup při směně bytu  

  •         Nájemci, kteří si chtějí byty vyměnit, si byty pečlivě prohlédnou a zjistí si, do jakých práv a povinností, vyplývajících z nájemní smlouvy, budou vstupovat.  
  •         Nájemci vytisknou a vyplní formulář. Podpisy nájemců na formulářích musí být úředně ověřeny, v případě společného nájmu všemi nájemci.  
  •         Žádost podá každý z nájemců u svého pronajímatele. Každému pronajímateli je odevzdán originál žádosti, případně její úředně ověřená kopie. K žádosti je nutné přiložit požadované přílohy.  
  •         Po získání souhlasu všech pronajímatelů si nájemci dohodnou s pronajímateli, od kdy budou uzavřeny nové nájemní smlouvy a dohodnou termín předání bytů   (se sepsáním předávacího protokolu včetně stavu měřidel).   

ikona Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájmu bytu - Komín (PDF 112.5 kB)

čestné prohlášení (PDF 146.32 kB)

postup při směně bytu (PDF 253.14 kB)

 

Vyřizuje: Sociální odbor

Mgr. Michaela Kameníková