Osvědčení o přechodu nájmu bytu v domě svěřeném městské části Brno-Komín vydává městská část Brno-Komín.

O osvědčení přechodu nájmu bytu žádá pronajímatele osoba, která tvrdí, že splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou práva povinnosti z nájmu na člena nájemcovi domácnosti, který v bytě žil s nájemcem ke dni jeho smrti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Pro souhlas se vyžaduje písemná forma.

Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1), skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku osmnácti let; v tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

Splňuje-li více členů nájemcovi domácnosti podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat; dnem dojítí oznámení pronajímateli její nájem zaniká.

ikona Přechod nájmu (DOC 689 kB)

Vyřizuje:  Sociální odbor

Mgr. Michaela Kameníková

tel.: 541 428 164