Povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory, výkopy, vyhrazená parkovací stání, restaurační zahrádky, tržní místa, apod.)

Pojmenování (název) životní situace

Povolení zvláštního užívání komunikace (např. stavební zábory - kontejner, stavební výtah apod., výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky, vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, aj.)

Základní informace k životní situaci

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Komín (dále jen „ÚMČ B-K“) nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ B-K.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace podává žadatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ B-K, nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

 • jméno a adresa žadatele
 • IČ, popř. datum narození
 • komunikace, kde má být povoleno zvláštní užívání komunikace (konkrétní úsek komunikace)
 • termín záboru
 • rozsah záboru
 • investor
 • jméno zodpovědného pracovníha žadatele, datum narození, adresa a telefon
 • přílohy doložené k žádosti:
  • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • okótovaný situační nákres záboru - 2x, max. ve velikosti A3
  • souhlas Brněnských komunikací, a.s., Renneská tř. 1a, 639 00 Brno, popř. majitele pozemku, na kterém je zvláštní užívání komunikace požadováno - orginál; v případě, že není žadatelem doložen, zajistí tento souhlas silniční správní úřad
  • souhlas PČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00 (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce) - originál
  • stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce či parkovacího stání) - originál
  • doklad o zaplacení správního poplatku - žadatel je k úhradě správního poplatku vyzván správním orgánem

v případě

 • výkopových prací také
  • souhlas se ZUK od Odboru investičního MMB, Kounicova 67, Brno při výkopových prací nad 40 m2 či 30 m podélných
  • technologické podmínky zapravení povrchu komunikace Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. a1, 657 68 Brno
 • povolení vyhrazeného parkovacího stání také
  • právnická osoba – nájemní smlouva nebo doklad o vlastnictví objektu
  • fyzická osoba - občanský průkaz, technický průkaz vozidla
  • fyzická osoba (invalidní občan) - k nahlédnutí: průkaz ZTP, parkovací průkaz ZTP/P, občanský průkaz, řidičský průkaz vozidla, technický průkaz vozidla. Osoby starší 68 let lékařský posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • umístění reklamního zařízení také
  • druh a obsah reklamy
 • V případě potřeby může správní orgán požadovat doplňující informace a podklady s ohledem na charakter navrhovaného zvláštního užívání komunikace a aktuální situaci související s dotčenou místní komunikací.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami prostřednictvím datové schránky, poštou nebo osobně přímo na podatelnu, popř. lze žádost podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že přílohy žádosti budou doručeny poštou nebo osobně.

Na které instituci životní situaci řešit

Jedná-li se o povolení zvláštního užívání komunikace na území městské části Brno-Komín, podává žadatel žádost na ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Odbor dopravy a životního prostředí, Vavřinecká 15, 624 00 Brno osobně, prostřednictvím datové schránky bikbwyc nebo elektronicky na adresu: podatelna.komin@brno.cz. V případě, že zvláštní užívání komunikace ná být povoleno na místních komunikacích tzv. základního komunikačního systému (dále jen "ZÁKOS"), je příslušným silničním správním úřadem Odbor dopravy Magistrátu města Brna. 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Odbor dopravy a životního prostředí, Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541428178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz, 30 dní před dnem požadovaného zvláštního užívání komunikace.

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace je možné zaslat:

poštou na ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno

osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno

elektronicky na adresu: podatelna.komin@brno.cz

prostřednictvím datové schránky bikbwyc

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

Jaké jsou potřebné formuláře a jde jsou k dispozici

Využití formuláře není nezbytné ani povinné, nicméně lze využít formuláře k žádostem o povolení zvláštního užívání komunikace,  které lze získat buď na Odboru stavebním a dopravy ÚMČ města Brna, Brno-Komín, nebo je možné je získat prostřednictvím tohoto odkazu.

Formulář pro příhlášení se k záboru veřejného prostranství (slouží i k úhradě místního poplatku za povolené zvláštní užívání komunikace lze  rovněž získat na Odboru stavebním a dopravy ÚMČ města Brna, Brno-Komín, popř. na tomto odkazu.

Jaké jsou poplatky a jakým způsobem je možné je uhradit

správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

místní poplatek dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

Poplatky lze uhradit hotově na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno nebo bankovním převodem, popř. složenkou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci řízení (dotčené orgány) řešené životní situace

Účastníci řízení:

Brněnské komunikace, a. s., Renneská tř. 1a, 639 00 Brno

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín v návaznosti na čl. 30 odst. 1 písm. f) Statutu města Brna, a to v případě: souběhu dvou a více žádostí, zřízení vyhrazeného parkovacího stání a zřizování restauračních zahrádek

Dotčené orgány:

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno,

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00 Brno

V případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce i:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-město, Požární stanice Brno-Přehrada, Hrázní 1, 635 00 Brno

Územní středisko záchranné služby Brno, nám. 28. října 23, 602 00 Brno

Městská policie Brno, Revír Tábor, Horova 1623/28b, Brno

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/161, 603 00 Brno - pokud by mohlo dojít k omezení linek MHD

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Před zvláštním užíváním komunikace požádat správce komunikace (Brněnské komunikace a.s.) o fyzické předání komunikace a jejích součástí v obvodu plochy záboru. Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace do vozovky min. 3 dny před realizací uzavírky oznámit Středisku územní a záchranné služby, Hasičskému záchrannému sboru m. Brna, Policii ČR a Městské policii termín zahájení.

Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna.komin@brno.cz - žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

nařízení SMB č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", v aktuálním znění

Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v aktuálním znění

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

aktuální vyhláška o místních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-Komín nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za zábor komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí lze udělit pokutu až do výše 500 000,- Kč.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) v jiné formě
Telefonicky – Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178

E-mailem – Mgr. Patricie Jégrová, e-mail: jegrova@komin.brno.cz - prostřednictví tohoto e-mailu NELZE podat žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Související životní situace a návody, jak je řešit

Agenda ÚMČ Brno-Komín

- Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky

Agenda Odboru dopravy Magistrátu města Brna

- Žádosti o zvláštní užívání komunikace ZÁKOS (Základní komunikační systém - komunikace spadající do výkonu státní správy MMB - téměř veškeré komunikace, po kterých jezdí MHD) je zapotřebí si vyřídit povolení na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno (info: www.brno.cz > potřebuji si vyřídit > další postupy k vyřízení >).

Za správnost odpovídá útvar

Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ města Brna, Brno-Komín

Kontaktní osoba
Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 13.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

01.04.2020

Datum konce platnosti popisu
Bez omezení