Základní informace

Místní poplatek z pobytu:

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem místního poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“)

Plátcem místního poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“), který je povinen od poplatníka poplatek vybrat.

Základem místního poplatku z pobytu je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátce místního poplatku z pobytu je povinen ohlásit (registrace) správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem je povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

Změny údajů uvedených v ohlášení (registraci) je plátce povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Evidenční povinnost – plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se poplatníka – přehled těchto údajů a bližší informace lze zjistit v aktuální vyhlášce o místních poplatcích.

Splatnost poplatku – plátce (ubytovatel) je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu. Současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků nebo negativní hlášení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

Jaké jsou podmínky a postupy

Registrace (ohlášení) plátce podává plátce písemně do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem je povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Využít lze i formulář dostupný na webových stránkách správce poplatku, popř. si lze tento formulář vyzvednout osobně v budově ÚMČ Brno-Komín, Odbor dopravy a životního prostředí, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, kancelář č. 118.

Registrace musí obsahovat následující údaje:

1. Identifikace plátce

 • jméno, příjmení / název obchodní společnosti 
 • adresa / sídlo 
 • IČ / datum narození 
 • údaje o pověřeném pracovníkovi plátce (jméno, příjmení)

 2. Identifikace ubytovacího zařízení

 • název ubytovacího zařízení 
 • adresa ubytovacího zařízení 

3. Datum a podpis plátce, popř. razítko plátce.

 

Hlášení podává plátce písemně, využít lze i formulář dostupný na webových stránkách správce poplatku, popř. si lze tento formulář vyzvednout osobně v budově ÚMČ Brno-Komín, Odbor dopravy a životního prostředí, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, kancelář č. 118.

Hlášení musí obsahovat následující údaje:

1. Identifikace plátce

 • jméno, příjmení / název obchodní společnosti
 • adresa / sídlo 
 • IČ / datum narození 
 • údaje o pověřeném pracovníkovi plátce (jméno, příjmení) 

2. Identifikace ubytovacího zařízení

 • název ubytovacího zařízení 
 • adresa ubytovacího zařízení

3. Údaje pro stanovení poplatku z pobytu

 • příslušné čtvrtletí a kalendářní rok 
 • jednotlivé měsíce příslušného čtvrtletí kal. roku 
 • počet ubytovaných osob / celkový počet dnů x sazba poplatku 
 • celková výše poplatku v Kč 
 • datum a podpis plátce, popř. razítko plátce

Kam a na koho se obrátit

Písemnou žádost s veškerými přílohami je třeba doručit poštou nebo osobně přímo na podatelnu, popř. lze žádost podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že přílohy žádosti budou doručeny poštou nebo osobně.

Jedná-li se o registraci a hlášení k místnímu poplatku z pobytu na území městské části Brno-Komín, podává plátce hlášení a registraci na ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Odbor dopravy a životního prostředí, Vavřinecká 15, 624 00 Brno osobně, prostřednictvím datové schránky bikbwyc nebo elektronicky na adresu: podatelna.komin@brno.cz

Vše lze doručit: 

 • poštou na ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno 
 • osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, a to v úřední dny pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod. 
 • elektronicky (se zaručeným el. podpisem) na adresu: podatelna.komin@brno.cz 
 • prostřednictvím datové schránky bikbwyc 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Využití formulářů není povinné, nicméně vzhledem k požadavkům na uvedení konkrétních informací doporučujeme využít formulář „Registrace poplatníka místního poplatku z pobytu“ a „Hlášení místního poplatku z pobytu“. Formuláře lze získat buď na ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Odboru stavebním a dopravy, nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-Komín.

 MP z pobytu_registrace platce (DOCX 34.21 kB)

ikona MP z pobytu_registrace platce (PDF 120.36 kB)

 MP z pobytu_ctvrtletni hlaseni (DOCX 34.68 kB)

ikona MP z pobytu_ctvrtletni hlaseni (PDF 121.31 kB)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Místní poplatek dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích. Sazba poplatku z pobytu činí 21,- Kč za každý (i započatý) den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku (počet započatých dnů pobytu s výjimkou dne příchodu) a sazby poplatku.
 • Poplatek z pobytu je možné uhradit až po přidělení variabilního symbolu, který plátci poplatku přidělí a sdělí správce poplatku. Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno nebo bankovním převodem, popř. složenkou.

Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna.komin@brno.cz - žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • aktuální vyhláška o místních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru místního poplatku z pobytu lze podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-Komín nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě. Odvolání má odkladný účinek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas neuhrazený místní poplatek z pobytu může být v souladu s § 11 zákona o místních poplatcích navýšen až na trojnásobek.

Další informace poskytne
Osobně  na ÚMČ Brno-Komín, Odbor dopravy a životního prostředí, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01.2020

Popis byl naposledy aktualizován
01.04.2020

Datum konce platnosti popisu
Bez omezení