VEDOUCÍ ODBORU

Mgr. Marek Minster (kancelář č. 211)

PODATELNA

Iveta Kovářová (kancelá č.126)

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny,vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem.

Barbora Černá, DiS. (kancelář č. 126)

Správní referent má na starosti zajištění agendy ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajišťuje administraci a podporu řízení Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, zpracovává podkladové materiály do RMČ a ZMČ Brno-Komín, včetně zpracování zápisu, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů (vidimace, legalizace), dle potřeby zastupuje podatelnu a sekretariát, podílí se na přípravě všech typů voleb.

 ASISTENTKA STAROSTKY

Natálie Marková, DiS. (kancelář č.219)

Správní referent Odboru kanceláře tajemníka (sekretariát) vykonává administrativní a spisové činnosti úřadu, zajišťuje příjem inzerce Komínského zpravodaje, vede agendu vydávání osvědčení samostatně hospodařících rolníků, provádí vidimaci a legalizaci, likvidaci cestovních příkazů a režijních faktur, zajišťuje vedení revizních zpráv, vede elektronickou úřední desku, zabezpečuje zásobování pro potřeby ÚMČ, vede kroniku městské části a zajišťuje fotodokumentaci z kulturních a společenských akcí v MČ Brno-Komín, zajištění přípravy všech typů voleb, dle potřeby zastupuje podatelnu.

PRÁVNÍK ÚŘADU

Mgr. Ondřej Šprta (kancelář č.216), projednávání přestupků

Právník úřadu zpracovává návrhy smluv, odpovídá za právní správnost a úplnost všech uzavíraných smluv úřadu, vede evidenci smluv úřadu, vymáhá pohledávky, zastupuje SMB před soudy a jinými státními orgány všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí MČ Brno-Komín v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ Statutem města Brna. Vydává právní stanoviska pro potřebu ZMČ, RMČ a ostatních odborů úřadu. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.