For information in English go to this website: Municipal elections information

 

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022.

ikona Vyhlášení voleb prezidentem (PDF 98.28 kB)

 

Informace Ministerstva vnitra k volbám v roce 2022:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

 

Informace Českého statistického úřadu k volbám v roce 2022:  

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2022

 

ikona Infoleták - součást hlasovacího lístku (PDF 536.33 kB)

 

 V těchto volbách nelze volit na voličský průkaz.

Nevíte kam jít volit? Můžete využít mapu viz odkaz: https://volby.tmapy.cz/#582786 

Přenosná volební schránka

V případě, že nebudete moci ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti, můžete využít možnosti volit do přenosné volební schránky. Pro tyto případy se nahlašujte předem, nejpozději do středy do 21.09.2022 na tel.: 541 428 161 u p. Černé nebo na tel.: 541 428 183 u p. Novákové. 

Roznos hlasovacích lístků

Podrobnější informace ke způsobu hlasování obdrží každý volič spolu se sadou hlasovacích lístků, které budou v distribuci a do schránek domácností je obdržíte nejpozději 20. září 2022. Pokud některý z voličů hlasovací lístky neobdrží, má možnost si jej vyzvednout přímo ve volební místnosti v den voleb. Aby byl Váš hlas platný, doporučujeme pečlivě prostudovat podrobné instrukce k hlasování. V doručovací obálce najdete kromě informací pro voliče 2 hlasovací lístky, jeden z nich pro volbu členů zastupitelstva statutárního města Brna, které má 55 zastupitelů a v téže obálce najdete hlasovací lístek pro volbu členů zastupitelstva městské části Brno-Komín, které má 17 členů. Upozorňujeme, že hlasovací lístky jsou vytištěny oboustranně.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky,
  • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Způsob hlasování 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  • Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
     
    Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.