Základní informace

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6. října 2018.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Rozhodnuti_prezidenta o vyhl.voleb 2018 (PDF 69.13 kB)

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů (ODT 424.35 kB)

seznam registračních úřadů JmK (DOC 25.5 kB)

Harmonogram_úkolů_a_lhůt_pro_volby_do_zastupitelstev_obcí_v_roce_2018_(6733833)(1) (PDF 600.14 kB)

 

Delegace do okrskových volebních komisí (OVK):

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 5. září 2018 do 16.00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje členy na neobsazená místa starostka.

Seznam delegovaných členů OVK musí obsahovat:

·         Jméno a příjmení delegovaného

·         Datum narození delegovaného

·         Adresa místa trvalého pobytu (ID datové schránky delegovaného), případně přechodného pobytu, jde-li o cizince

·         Telefonní číslo delegovaného

·         Doručovací adresa delegovaného

·         E-mail delegovaného

VZOR seznamu pro delegování členů do OVK (DOC 50.5 kB)

Kdo se může stát členem OVK: Státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva (občan EU), je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který dosáhl alespoň v den složení slibu věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!

Termín 1. zasedání OVK je 10. září 2018 v 16.00 hodin v přízemí budovy Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15.

 

 

Informace pro kandidující

Volební politické strany, politické hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů můžou podat své kandidátní listiny registračnímu úřadu – kterým je ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15 nejpozději do 31. července 2018 do 16.00 hod., a to k rukám Mgr. Ing. Jiřího Sodomky, tel.: 541 428 163 nebo p. Moniky Markové, tel.: 541 428 180.

potřebný počet podpisů na petice (PDF 345.95 kB)

 

Bližší informace ke kandidatuře ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 naleznete zde:

http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2018.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

VZOR kand. listiny politicke strany hnuti (DOC 36.5 kB)

VZOR kand.listiny koalice (DOC 39.5 kB)

VZOR prohlaseni kandidata (DOC 27.5 kB)

VZOR kand.listiny nezavisleho kandidata (DOC 31 kB)

VZOR kand.listiny sdruzeni nezavislych kandidatu 2018 (DOC 35 kB)

VZOR kand.listiny sdruzeni polit.strany-hnutí a nezavislych kandidatu (DOC 37.5 kB)

VZOR petice pro NK nebo SNK (DOC 40.5 kB)

 

VZOR prohlaseni kandidata o vzdani se kandidatury (DOC 25 kB)

VZOR prohlaseni zmocnence o odvolani kandidatury kandidata (DOC 26 kB)

 

 

Informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí se konají:

v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hod.

v sobotu 6. 10. 2018 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Volební místnosti budou pro vás připravené v budově ZŠ a MŠ Brno,  Pastviny 70.

V případě, že nebudete moci ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti, můžete

využít možnosti volit do přenosné volební schránky.

Pro tyto případy se nahlašujte předem, nejpozdeji do čtvrtku 4. 10. 2018 do 12.00 hod.

na tel.: 541 428 161 (p. Černá) nebo na tel.: 541 428 183 (p. Nováková).