Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. ve dnech 8. a 9. října 2021.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců. 

Volebními kraji jsou vyšší územní samosprávné celky vymezené zvláštním právním předpisem (zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků). Voliči hlasují pro kandidáty na krajských kandidátních listinách, přičemž lze nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dávají přednost.

 V naší městské části Brno-Komín můžou voliči hlasovat v šesti volebních okrscích (12001-12006), které budou v den voleb zpřístupněné na Základní škole, Pastviny 70.

Kdo může volit

Do poslanecké sněmovny má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (9.10.2021) dosáhne věku nejméně 18 let a má trvalé bydliště v Brně-Komíně.

 

Voličské průkazy


Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz opravňuje voliče s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v České republice nebo v zahraničí.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně na podatelně ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (6.10.2021 do 16:00 hodin) - tzn., nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.09.2021) předá osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze zaslat na adresu uvedenou v žádosti (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Volič zapsaný  do zvláštního seznamu voličů v zahraničí může požádat o voličský průkaz pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 

Další informace o voličských průkazech jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra ČR 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-hlasovani-na-volicsky-prukaz.aspx

 

Způsob hlasování

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  •  platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. Průběh hlasování Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Požádat o přenosnou volební schránku můžete do 8. října 2021 do 12.00 hod. na tel.: 541 428 183. 

 

Zvláštní způsob hlasování pro voliče v karanténě/izolaci

Ministerstvo vnitra připravuje i pro volby do Poslanecké sněmovny zákon o zvláštních způsobech hlasování (pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19) na obdobném principu jako v případě krajských a senátních voleb v roce 2020. Informace budou průběžně doplňovány.