Více informací k volbám do Evropského parlamentu najdete na webu: www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-2024.aspx 

Čas a místo konání

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat ve dvou dnech:

  • v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V městské části Brno-Komín patří občané do volebních okrsků 12001-12006, volební místnosti těchto okrsků jsou umístěny v přízemí a prvním patře budovy ZŠ Brno, Pastviny 70. Pro imobilní občany je v budově školy výtah (za šatnami naproti vchodu).

Přenosná volební schránka

Občané, kteří ze zdravotních důvodů (nikoliv však infekčních onemocnění) nemohou přijít do volební místnosti, mohou využít možnosti volit do přenosné volební schránky. Musí se však předem nahlásit na úřadu městské části, a to nejpozději ve čtvrtek 6. června na tel.: 541 428 161 u p. Černé nebo na tel.: 541 428 183 u p. Kovářové. Upozorňujeme, že členové komisí s přenosnou volební schránkou budou chodit pouze v sobotu 8. června od 9.00 do 11.30 hod.  

Voličský průkaz

Ve volbách do Evropského parlamentu je možno volit pomocí voličského průkazu, o který lze zažádat níže uvedenými způsoby:

  1. osobně na Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, nejpozději do středy 5.6.2024 do 16:00 hod.,
  2. písemně tak, aby byla žádost doručena ÚMČ Brno-Komín nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail ani e-mail s elektronickým podpisem).

Žádost o voličský průkaz je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Komín nebo ke stažení zde: Vzor_žádost o vydání voličský průkaz (DOCX 20.16 kB)

Výdej voličských průkazů je možný nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. od čtvrtka 23. května 2024.  

Hlasování

Do Evropského parlamentu si volíme 21 zástupců. Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději do 4. června 2024.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Ve volbách do Evropského parlamentu může na území ČR hlasovat rovněž občan jiného členského státu EU za předpokladu, že:

  • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
  • nejméně od 24. dubna 2024 je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR,
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
  • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je na ÚMČ Brno-Komín třeba podat nejpozději do 28. dubna 2024 do 16.00 hodin. Formulář žádosti je k dispozici na ÚMČ Brno-Komín.

U voleb prokazuje občan jiného členského státu EU svou totožnost například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen jej odevzdat okrskové volební komisi.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Lístek s vybranou stranou, hnutím nebo koalicí volič vloží za plentou do prázdné obálky a tu vhodí do volební urny. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.  

Výsledky

Výsledky volby do EP jsou zveřejněny až po uzavření všech volebních okrsků ve všech členských státech Evropské unie (v některých státech probíhají volby i v neděli). Výsledky budou zveřejněny na webu Českého statistického úřadu nebo na portálu volby.cz.  

V případě potřeby můžete ve dnech voleb volat na telefonní číslo: 778 701 979.

 

ikona Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 (PDF 183.47 kB)

Do kterého volebního okrsku patříte si můžete ověřit zde:

Volební okrsek č. 12001
Komín č. e. 76, 284, 287, 303, 307, 314, 336
Absolonova 37a, Čichnova, Dělnická, Hlavní, Jundrovská, Kníničská, Kristenova, Podskalská, Podveská, Ruský vrch, Svratecká, Štursova

Volební okrsek č. 12002
Komín č. e. 131, 444
Absolonova 1-37, 39-97, Houškova, Pastviny, Šaracova, Štompil, Uhlířova

Volební okrsek č. 12003
Olbrachtovo náměstí, Řezáčova, Urbánkova

Volební okrsek č. 12004
Komín č. e. 533
Habřinova, Chaloupky, Chochola, Chytilova, Ulrychova, Urxova, Včeličkova, Vrbenského, Výholec

Volební okrsek č. 12005
Běly Pažoutové, Jožky Jabůrkové, ulice Čoupkových, Vavřinecká, Záhumní

Volební okrsek č. 12006
Komín č. e. 1, 13, 60, 83, 94, 130, 165, 201, 202, 213, 325, 604, 617, 1070
Boční, Branka, Bystrcká, Lísky, Nad Lískami, Palcary, Podlesí, Pod Mniší horou, Sadařská, Součkova, Závist