-50 000 mladší paleolit

člověk cromagnonský - lebka Brno III nalezená na hranici Komína a Žabovřesk v blízkosti trati Štompil a Nivy, které byly na nálezy archeologické velmi bohaté. Člověk žil v tlupách, organizovaných jako matriarchát, živil se sběrem a lovem. Lovci mamutů, sobů, medvědů, vlků, jelenů a bizonů. Primitivní nástroje kamenné.

-30 000 až -12 000 mladší aurignacien

gravettien naleziště po celém svrateckém a svitavském údolí. Putující tlupy lovců sobů s nástroji vyrobeným z rohovce ze Stránské skály.

-8 000 až - 4 000 mezolit, střední doba kamenná

zahloubená stavení nejstarších zemědělců (nález v Komíně 3x 1,6m, hloubka 1,5m) Nejstarší nástroje na obdělávání půdy.

-4 000 až - 2 000 paleolit a neolit

kromě nástrojů kamenných z pazourku, rohovce a jaspisu se vyskytují bohatě i nástroje z kostí. Včetně pomůcek na předení látek. Zemědělci chovají dobytek. Vzniká pálená keramika a ta ve svém bohatství tvarů a zdobení se stává rozlišujícím znakem jednotlivých kultur. I naleziště v Komíně odkryla střepy keramiky páskové nebo volutové, (lidé podunajští), vypíchané i malované. Každý z těchto typů keramik je zároveň typickým znakem kultur různých kmenů putujících po střední Evropě. Bohatství keramických nádob doplňují nálezy hliněných lžic a naběraček, dokonce hliněné sošky žen. Lidé malované keramiky zanechali v Komíně pozůstatky sídliště, kde odkryté obydlí mělo půdorys 6 x 4m a bylo zahloubené 1m. Lepší využívání půdy a také tkaní látek přinášelo nadprodukci, které už umožňovala směnné obchodování s putujícími obchodníky.

- 1 700 doba bronzová

kočovné národy po splynutí s místním obyvatelstvem přinesly i nové technologie. Svědčí o tom nalezené předměty z této doby. Únětická kultura už zná slévání mědi a cínu v kov vyšší kvality - bronz. Ve společnosti vznikají nové vztahy, bohatší vrstvy se odlišují a nadřazují nad nemajetné. Matriarchát zaniká. Kromě bronzových ozdob a spon a jehlic jsou časté nálezy bronzových zbraní, u kterých je možné určit primitivní stupeň sériové výroby. Do brněnské kotliny proniká lid mohylových polí, který provozuje především pastevectví v polohách dosud neobdělaných. Ze severu lze doložit putování lužické kultury - lidu popelnicových polí. V zemědělství i řemeslech dochází k specializaci. Komín leží na rozhraní obou kultur.

- 800 až - 500 doba železná

rychlý rozvoj celé společnosti, rozmach osídlení, společnost se nadále vrství, vládnoucí a nejmocnější vymezují stále pevněji ovládané území. Rozvoj podmíněn také výskytem železné rudy na sever od brněnského osídlení.

-400 až -200 obsazení území Kelty

kmenem Bójů přinesli nejenom vyspělou bojovou techniku ale hlavně technické nadání, umělecké cítění a obchodní podnikavost.

-100 až 100 expanze germánských kmenů

markomani, Kvádi 5, 7, 8. stol. Území obsazeno Slovany, doloženo žárovým hrobem ze Štompilu. Rozmach všech výrobních odvětví, další vyostření sociálních rozdílů

9. stol.

vzniká silná a pevná velká Morava a řadí se k raně feudálním evropským útvarům. Upevňuje se křesťanství, dokladem jsou i hroby nezpopelněných obyvatel Komína.

10. stol.

vzniká první podoba souvislé zástavby při řece Svratce, první zárodek vesnice KOMÍN. Původní tvar zástavby - obestavěný trojúhleník uprostřed s malým návrším, které později sníženo vytvořilo vhodné místo pro výstavbu kostela. Uzavřený obestavěný útvar s domy v souvislé zástavbě byl v jižní části uzavřen bránou (v místech zaústění ul. Branka na ul. Hlavní). Severní brána sloužila především k vyhánění dobytka. Později byla tato trojúhelníková náves prodloužena souvislou zástavbou - ulicí - až k řece Svratce, ke mlýnu.

1. 12. 1240

to je datování listiny darovací, kterou královna Konstancie (druhá manželka Přemysla Otokara I, matka svaté Anežky) darovala Komín klášteru v Předklášteří u Tišnova. (jejž založila v roce 1233). Majetek tento koupila od Diviše z Divišova z rodu Šternberků, který ho do té doby vlastnil. Zaplatila v hotovosti 230 hřiven stříbra a dalších 50 bylo vyplaceno po její smrti abatyší kláštera až syn Diviše předal Komín tím, že ukázal v terénu hranice obce.

7. 12. 1240

Václav I, majitel Veveří se zavazuje chránit majetek kláštera v době válek a nepokojů. Od té doby platili a robotovali poddaní v Komíně nejenom klášteru, ale také panství veverskému.

1257

list abatyše kláštera Tišnovského - určuje podrobně povinnosti poddaných v Komíně. Stanoví úřad rychtáře, který měl v pravomoci rozhodovat pře menšího významu.

22. 4. 1324

na žádost komínských občanů, kteří doposud patřili pod farnost na Starém Brně královna Eliška Rejčka se svolením biskupa olomouckého, který zřizuje komínskou farnost (1323) staví na svoje náklady kostel. Komínští se zavazují, že faráři budou platit celý velký desátek. Do farnosti kromě Komína patří ještě Jundrov, Manice a Žabovřesky. Kostel vystavěn ve slohu raně gotickém, věž včetně jehlanu byla kamenná do roku 1883, kdy při celkové opravě nahrazen jehlan betonovým.

1428

husité nedobyli Brno, vyplenili okolí

1511

ulit 60-ti metrákový zvon sv. Vavřinec, dodnes na věži kostela

1515

mlýn v Komíně kupuje brněnský měšťan Václav Roučka, dále ho vlastní Jakub z Hochtu, a další, od r. 1621 ve vlastnictví jezuitů, kteří jej připojili k řečkovickému panství.

1590, 1593, 1598

zemětřesení, hrozné bouře, neúroda a bída počátek XVII. stol. má Komín 49 obydlených domů

1645

obléhání Brna Švédy, v Komíně ustájena jízda. Pověst vypráví, že tady vyslechl pacholík poradu štábu, kde bylo rozhodnuto, že pokud nedobudou Brno do zaznění zvonu v poledne odtáhnou a obléhání skončí. Vyrazil se zprávou na Špilberk a zdecimovaní obránci začali zvonit o hodinu dřív - Švédové odtroubili k ústupu a od té doby zvoní poledne na Petrově v 11. hodin. Na kostele přibita švédská podkova. Předměstí Brna včetně Komína zpustošena, vydrancována, vypálena.

1648

krutý mor v Brně a okolí.

1663

pro nedostatek duchovních sloučení far komínské, bystrcké a žebětínské

1691

první písemná zmínka o škole, nebo vlastně o učiteli na této škole v Komíně. Škola ovšem určitě fungovala jako škola farní již dříve.

1720

velký požár zničil skoro celou dědinu, farář přesídlil do Bystrce

1750

Komín má 37 chalup a 6 domků

1770

v seznamu učitelů uveden i komínský učitel vyučující jak češtinu, tak němčinu

1786

duchovní správa znovu v Komíně

1782

Josef II ruší klášter v Předklášteří, majetek napřed v nájmu, později (od roku 1799 ve vlastnictví majitelů veverského panství.

18. 11. 1784

listina o povinnostech poddaných stanoví také pravidla pro vrchnost, podepsáno Josefem II

1790

Komín má 81 domů a 496 obyvatel (včetně svobodného mlýna)

1834

Komín má 111 domů a 605 obyvatel

1849

za 4060 zlatých, 26 krejcarů, vykoupili se komínští z poddanosti. Jsou zvoleni první radní a starosta obce

1869

Komín má 134 domů a 809 obyvatel

1880

150 domů, 931 obyvatel

1890

Komín má 168 domů a1019 obyvatel (1017 katolíků, 2 židé, 1018 Čechů, 1 Němec)

1909

otevřena nová, výstavná škola podle návrhu stavitele Ant. Blažka

1910

295 domů, 1846 obyvatel

1919

spolu s dalšími předměstími Komín připojen k Velkému Brnu

1921

316 domů, 1951 obyvatel

1930

409 domů, 2317 obyvatel

1950

525 domů, 2459 obyvatel

1970

597 domů, 2579 obyvatel

1990

Městská část (jedna z 29 Statutárního města Brna) Brno - Komín zvolila v obecních volbách zastupitelstvo a radu městské části. Starostou byl zvolen Ing. Josef Doležal (ČSL), zástupcem starosty Jan Halíček (ODS)

1991

912 domů, 7827 obyvatel

1994

v obecních volbách zvítězila ODS, 6 zastupitelů z celkem 17 členného zastupitelstva starostou byl zvolen Karel Hledík (ODS), zástupcem starosty Jan Halíček (ODS)

1998

do dalšího čtyřletého období byl novým zastupitelstvem znovu zvolen Karel Hledík a Jan Halíček jako starosta a místostarosta.

2001

Komín má 923 domů, z toho je 647 rodinných domů, celkem je 3141 bytů. Žije v něm celkem 7 306 obyvatel z toho se přihlásilo k národnosti české 5687 obyvatel, k moravské 1288, ke slovenské 61, k německé 6, k polské 7, k romské 0, ostatní nezjištěno. Podle náboženského vyznání je věřících 2869, bez vyznání 3647, ostatní neuvedli. K datu sčítání (1. 3. 2001) žilo v Komíně 17 Ukrajinců, 2 Vietnamci a 8 občanů USA.

2002

v obecních volbách opět zvítězila ODS 7 zastupitelů ze 17. Starostou byl zvolen Karel Hledík, místostarostkou Eva Joklová (ODS), do funkce uvolněného radního Jan Halíček .

2003

starosta Karel Hledík odstoupil z funkce a na jeho místo byla zvolena Eva Joklová a na místo místostarosty Ing. Vladimír Škára CSc. Místo uvolněného radního bylo zrušeno.

sestavil Karel Hledík podle následujících pramenů:

  • Cecilie Hálová-Jahodová: 1975, Brno-dílo přírody, člověka a dějin, Brno
  • Karel Kuča: 2000, Brno,vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Praha
  • František A.Slavík: 1897, Vlastivěda moravská, Brno
  • Josef Kučera: 1938, Z dějin Komína, Sborník k 50 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, Komín
  • František Kloupar: 1961, Kronika Komína, nevydáno
  • Český statistický úřad: výsledky sčítání lidů, domů a bytů k 1. 3. 2001
  • Český statistický úřad: výsledky voleb 1990, 1994, 1998, 2002

2006

Volby vyhrála ODS, složení 17-ti členého zastupitelstva vypadalo následovně: 6  ODS, 3 ČSSD, 3 Strana zelených, 3 za Tradici a prosperitu, 1 za KDU-ČSL a 1 ZA KSČM. Zastupitelstvo na ustanovujícím zasedání 8. 11. 2006 zvolilo starostou Mgr. Jindřicha Svobodu (ODS) a 2 neuvolněné místostarosty: K. Hledíka (ODS) a J. Sedláčka (ČSSD). V pětičlené radě dále zasedla Mgr. M. Blatná (SZ) a MUDr. L. Hakl (ČSSD). Týden po konání první rady městské části se vzdal J. Svoboda své funkce a později vystoupil i ze zastupitelstva. Starostou se 28.11.2006 stal Karel Hledík, dalším neuvolněným místostarostou se stal Ing. arch. L. Vlček.

 Byla vydána kniha s názvem Komín v historii 1240 - 2006.

2010

Volby opět vyhrála ODS, na ustanovujícím zasedání zastupitelstva 12. listopadu 2010 byl zvolen starostou Ing. Josef Dvořák (ODS) a uvolněným místostarostou Jiří Sedláček (ČSSD). Dalšími členy rady MČ se stali: Ing. arch. Libor Vlček (ODS), doc. MUDr. Lubomír Hakl (ČSSD), CSc. a Ing. Jan Ševčík (KDU-ČSL). Zastoupení v zastupitelstvu dle politických stran vypadalo následovně: 5 ODS, 4 ČSSD, 2 KDU-ČSL, 2 Strana zelených, 2 za TOP 09, 1 za Tradici a prosperitu.

2011

Sčítání obyvatelstva:

Komín má 7457 obyvatel z toho je 3935 žen a 3522 mužů, 1500 obyvatel je ve věku nad 65 let. Průměrný věk v MČ dosahuje 43,4 let.

2014

Volby do zastupitelstev obcí vyhrála v Brně-Komíně Strana zelených, získala 5 mandátů, 3 získalo ANO 2011, po 2 mandátech získala ODS, ČSSD a KDU-ČSL, po 1 mandátu TOP 09, KSČM a strana "A CO BRNO?" Vznikla koalice mezi Stranou zelených, ANO 2011, KDU-ČSL a "A CO BRNO?". Na ustanovujícím zasedání dne 5. 11. 2014 byla starostkou zvolena Mgr. Milada Blatná (Strana zelených), dále byli zvoleni dva neuvolnění místostarostové: Bc. Kateřina Jarošová (ANO 2011), MBA a pan Ing. arch Eugen Točík (Strana zelených). Dalšími členy rady se stali PhDr. Olga Chalupová a PhDr. Rostislav Nekuda.

2016

V listopadu proběhlo slavnostní uvedení nové publikace plné historických a uměleckých textů a fotografií o Komíně s názvem: Komín nad Svratkou. Vydání této knihy je zásluhou dobrovolné práce Karla Hledíka, Milady Blatné, Petra Čermáka, Jana Zahradníčka, Kateřiny Bukovjanové, Martiny Ireinové a spolupráce s grafikem Daliborem Borovcem, a také díky dotaci z Odboru kultury Magistrátu města Brna.

2018

Volby do zastupitelstev obcí vyhrála v Brně-Komíně Strana zelených. Z celkových 17 míst v zastupitelstvu jich získala 8, další 4 získalo ANO 2011, 3 ODS a po 1 mandátu získalo KDU-ČSL a Komín pro děti a sportovce. Vznikla koalice mezi Stranou zelených a KDU-ČSL. Paní starostka Mgr. Milada Blatná byla opět zvolena na zastupitelstvu, konaném 21.11.2018, novým uvolněným místostarostou byl zvolen David Řepa (KDU-ČSL). Dalšími členy rady se stali Ing. arch. Eugen Točík, Mgr. Ing.  Tomáš Němec a Ing. Jan Pospíšil.

2021

Sčítání obyvatelstva:

Komín má 7 984 obyvatel z toho je 4 172 žen a 3 812 mužů, 2008 obyvatel je ve věku nad 65 let. Průměrný věk v MČ dosahuje 43,4 let.

V září roku 2021 proběhlo slavnostní představení knihy s názvem „Sborník komínských písní, tanců, zvyků a vzpomínek". Vydání této knihy je zásluhou dobrovolné práce Jana Blažka, Marie Půčkové, Jany Šuplerové, Milady Blatné a Miloslavy Plškové. Ilustrace, grafická úprava Tomáš Smot Svoboda.

2022

Volby do zastupitelstev obcí vyhrála v Brně-Komíně Strana zelených. Z celkových 17 míst v zastupitelstvu jich získala 9, další 4 získalo ANO 2011, 2 ODS a po 1 mandátu získalo KDU-ČSL a Komín pro děti a sportovce. Vznikla koalice mezi Stranou zelených a KDU-ČSL. Paní starostka Mgr. Milada Blatná byla opět zvolena na zastupitelstvu, konaném 19.10.2022, prvním neuvolněným místostarostou byl zvolen Mgr. Ing. Tomáš Němec (Zelená pro Komín) a druhým neuvolněným místostarostou David Řepa (KDU-ČSL). Dalšími členy rady se stali Ing. Jan Pospíšil a Eva Beranová.

2023

Na prosincovém zastupitelstvu, konaném dne 06.12.2023, rezignoval Mgr. Ing. Tomáš Němec na funkci prvního místostarosty, zůstal členem RMČ. Na funkci prvního místostarosty byl zvolen Ing. Jan Pospíšil.

Od roku 2006 dopnila: N. Marková, DiS.

Zdroje:

  • archiv městské části
  • Český statistický úřad: SLDB 2011 - vybrané výsledky podle městských částí Brna
  • Český statistický úřad: výsledky voleb 2006, 2010, 2014, 2018