Jednací řád komisí RMČ

Jednací řád

komisí Rady městské části Brno-Komín

 Rada městské části Brno-Komín v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydává tento Jednací řád komisí RMČ B-K.

 Tento jednací řád upravuje postavení a činnost komisí Rady městské části Brno-Komín.

                                                                             I.

1. Rada městské části Brno-Komín (dále jen Rada) zřizuje komise jako své poradní a iniciativní orgány. Komise plní úkoly dané Radou a Radě jsou ze své činnosti odpovědné.

 2. Rada jmenuje a odvolává předsedy, další členy komisí a tajemníky komisí, a schvaluje náplně činnosti komisí. Členy komisí navrhují členové Zastupitelstva městské části Brno-Komín. Tajemníkem komisí je jmenován zaměstnanec Úřadu městské části města Brna, Brno-Komín (dále jen úřadu).   

 3. Počet členů komise musí být lichý, minimální počet členů komise je tři. Tajemník komise nemá postavení člena komise a v případě hlasování má hlas pouze poradní.

 

II.

1. Jednání komisí se konají podle potřeby, zpravila 1x za 4-8 týdnů. Podle potřeby je možno svolat i mimořádné jednání, a to na návrh Rady. Navrhnou-li to alespoň tři členové, svolá komisi předseda neprodleně.

 2. Jednání komise svolává a řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen komise. Vlastní přípravu jednání komise včetně podkladů zajišťuje předseda komise ve spolupráci s tajemníkem komise.

 3. Jednání komisí jsou neveřejná a zúčastnit se jich mohou pouze členové komisí, členové Zastupitelstva městské části Brno-Komín, tajemník komise, tajemník úřadu, zaměstnanci úřadu, dále se souhlasem komise přizvaní hosté. Účastníci, kteří nejsou členy komise, se jejího jednání účastní pouze s hlasem poradním.

 4. K projednávání jednotlivých předložených návrhů jsou na jednání komisí podle potřeby zváni jejich předkladatelé a ti, kterých se předložený návrh konkrétně týká.

 5. Komise jedná a usnáší se na základě písemných i ústně přednesených materiálů a zpráv.

 6. Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.  

 7. Předseda komise uvádí jednotlivé body programu a otevírá k nim diskuzi. Po jejím skončení formuluje, je-li potřeba, návrh závěru nebo doporučení komise, o kterém dá následně hlasovat. Členové komise mohou podávat pozměňovací návrhy či protinávrh, o kterých se hlasuje vždy přednostně. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky a předseda konstatuje výsledek tak, aby bylo patrno, kolik hlasů je pro, proti a kolik členů se zdrželo hlasování. Výsledek každého hlasování bude zahrnut do zápisu. Komise se může usnést i na tajném hlasování. Každý člen komise může při hlasování nebo bezprostředně po něm, vznést námitku proti jeho průběhu. O této námitce rozhodne komise bez rozpravy.

  

III.

1. O jednání komise se pořizuje zápis. V zápise se uvede program schůze, kdo schůzi řídil, účast členů komise, další přítomné, jaké návrhy byly podány a informace o výsledcích hlasování. Součástí zápisu jsou plná znění přijatých usnesení, případně jiných dokumentů, které byly předmětem jednání a prezenční listina.

 2. Z jednání komise pořizuje zpravidla tajemník komise zápis, a to do sedmi dnů od jednání komise. Zápisy jsou označeny pořadovými čísly v rámci volebního období. Zápis obdrží všichni členové komise a tajemník úřadu. Do sedmi pracovních dnů mají členové komise možnost zaslat své připomínky předsedovi komise a tajemníkovi komise. Ti na základě těchto připomínek zápis upraví nebo opravu zamítnou a zápis znovu rozešlou. Pokud nejsou vzneseny připomínky, je zápis po uplynutí sedmi dnů od rozeslání poslední verze považován za schválený.

 3. Zápis podepisuje předseda komise a jeden z jím pověřených členů komise jako ověřovatel.

  

IV.

1. Členové komise včetně jejího tajemníka jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Nemohou-li se ze závažných důvodů na jednání dostavit, jsou povinni se předem omluvit předsedovi nebo tajemníkovi. Nesejde-li se dostatečný počet členů, aby komise byla usnášeníschopná, svolá předseda do sedmi pracovních dní komisi znovu, pokud je to nezbytné.

2. Volební strana či hnutí je povinna zajišťovat na komisích účast člena, kterého do komise Rady navrhla. Při třech neomluvených absencích během posledních šesti jednáních nebo po šesti omluvených absencích za kalendářní rok, navrhne volební strana či hnutí odvolání člena komise z funkce a současně navrhne Radě nového člena.

 

3. Tajemník komise zajišťuje podpisy členů komise na prezenční listině, která je nedílnou přílohou zápisu z jednání a vede evidenci účasti na jednáních komise. Tajemník komise je povinen předat jedenkrát za půl roku tuto evidenci asistence starosty městské části Brno- Komín, která neprodleně písemně informuje členy Rady o účasti členů komisí na jednáních komisí.

 

V.

Tento Jednací řád komisí, který platí pro všechny komise Rady MČ Brno-Komín, nahrazuje všechny předcházející Jednací řády komisí Rady MČ B-K a je účinný od 13.5.2015.

 Tento Jednací řád komisí byl schválen Radou městské Brno-Komín na její 441. schůzi konané dne 13.5.2015, a to v bodě č. 190).