Zastupitelstvo městské části Brno-Komín má 17 členů. Mandát člena zastupitelstva městské části vzniká zvolením. Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji", složení slibu potvrdí svým podpisem. Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.