Informace pro vlastníky garáží na ul. Vavřinecká k uzavření nových nájemních smluv

Dovolujeme si touto cestou oslovit vlastníky garáží postavených na pozemcích města Brna na ul. Vavřinecká (v blízkosti areálu autosalónu JE&NE, spol. s r.o.). Jako majitelé těchto garáží jste v minulosti uzavřeli s městskou části nájemní smlouvy, jejichž účinnost končí k 31.12.2023. Jelikož všechny garáže v dané lokalitě jsou vedeny jako tzv. stavby dočasné, je k jejich dalšímu užívání nezbytné požádat stavební úřad o prodloužení doby trvání Vaší stavby.

K žádosti je pak potřeba doložit mj. i novou nájemní smlouvu uzavřenou s městskou částí Brno-Komín na další časové období. Rada městské části Brno‑Komín na své 10. schůzi, konané dne 28.04.2023 usnesením č. RMČ/2023/10/07 souhlasila s uzavřením nových nájemních smluv s délkou trvání od 01.01.2024 do 31.12.2033 (tedy na dobu 10 let).

Pro bližší informace tykající se nájemních smluv se prosím obracejte na Mgr. Minstera, vedoucího Odboru kanceláře tajemníka, kancelář č. 211, tel.: 541 428 168, e-mail: minster@komin.brno.cz.

Pro bližší informace tykající se řízení o změně užívání stavby, spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby, se prosím obracejte na Ing. Nývlta, vedoucího Odboru stavebního, kancelář č. 214, tel.: 541 428 188.

Níže uvádíme postup, který je potřeba učinit pro další pokračování užívání staveb garáží:

1. Podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy k pozemku pod garáží

Nejprve je potřeba, aby vlastník garáže podal žádost o uzavření nájemní smlouvy k pozemku pod jeho garáží. Žádost prosím podávejte výhradně prostřednictvím formuláře „Žádost o pronájem pozemku“. Formulář je v tištěné podobě k dispozici rovněž v úředních hodinách na podatelně ÚMČ Brno-Komín. Ve formuláři nezapomeňte vyplnit zejména Vaše kontaktní údaje (telefon, e‑mail).  

ikona Formulář - žádost o pronájem pozemku (DOCX 278.97 kB)

ikona Vzor vyplněného formuláře - žádost o pronájem pozemku (PDF 278.83 kB)

Vyplněný formulář je potřeba doručit na ÚMČ Brno-Komín, a to jedním z následujících způsobů:

 1. osobně v úředních hodinách na podatelně ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15
 2. zasláním poštou na adresu ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno,
 3. prostřednictvím datové schránky, ID Datové schránky: bikbwyc
 4. e-mailem na adresu podatelna.komin@brno.cz

V případě potřeby Vám s vyplněním formuláře pomůže Mgr. Marek Minster, kancelář č. 211, tel.: 541 428 168, e-mail: minster@komin.brno.cz.

 

2. Schválení nájemní smlouvy v Radě městské části Brno-Komín

Poté co obdržíme Vaši žádost o prodloužení nájemní smlouvy, vyhotoví příslušný pracovník úřadu návrh nájemní smlouvy, který bude mj. obsahovat tyto údaje:

 1. identifikaci vlastníka garáže jako nájemce dle údajů uvedených ve formuláři žádosti
 2. identifikaci pronajímaného pozemku (v případě dvoupatrových garáží bude každému vlastníkovi pronajímána 1/2 pozemku, na kterém dvoupatrová garáž stojí)
 3. délku trvání smlouvy od 01.01.2024 do 31.12.2033
 4. roční výši nájmu v jednotlivých letech smlouvy 2024-2033, která bude stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku

Návrh nájemní smlouvy bude následně předložen ke schválení na nejbližším zasedání Rady městské části Brno-Komín (schůze RMČ Brno-Komín se konají cca každých 14 dní, v době letních prázdnin je frekvence nižší).

 

3. Podpis nájemní smlouvy

Jakmile bude nájemní smlouva schválena Radou městské části Brno-Komín, příslušný pracovník úřadu obstará podpis smlouvy ze strany starostky městské části, a poté bude kontaktovat (pokud možno telefonicky) vlastníka garáže, aby si s ním domluvil termín podpisu nájemní smlouvy. Následně dojde k uzavření nájemní smlouvy.  

 

4. Podání žádosti o prodloužení doby trvání stavby na stavebním úřadu ÚMČ Brno-Komín

Poté, co bude nájemní smlouva uzavřena je potřeba zahájit u stavebního úřadu ÚMČ Brno-Komín řízení o změně užívání stavby, spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby.

Žádost o zahájení řízení se podává na níže přiloženém formuláři: 

ikona Oznámení změny v užívání stavby – prodloužení doby trvání dočasné stavby (DOC 74 kB)

ikona Vzor vyplněného Oznámení změny v užívání stavby – prodloužení doby trvání dočasné stavby (PDF 188.84 kB)

Vyplněný formulář je potřeba doručit na Stavební úřad ÚMČ Brno-Komín, a to jedním z následujících způsobů:

 1. osobně v úředních hodinách na podatelně ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15
 2. zasláním poštou na adresu ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno,
 3. prostřednictvím datové schránky, ID Datové schránky: bikbwyc

V případě potřeby Vám s vyplněním formuláře pomohou pracovníci stavebního úřadu ÚMČ Brno‑Komín (kontakty na jednotlivé pracovníky uvedeny zde: https://www.brno-komin.cz/odbor-stavebni/).  

kalendář Zveřejněno 24. 5. 2023