Subjekt údajů uplatňuje svá práva podáním žádosti v zaznamenatelné podobě, tedy písemně nebo v elektronické podobě prostřednictvím e-malu. I přesto, že forma dotazu není GDPR přímo nařízena, je třeba si uvědomit, že žádosti musí být jednoznačné, a subjekt údajů musí být v souladu s obecnými zásadami přesně identifikovatelný.

Pro zjednodušení komunikace se subjekty údajů se subjekty údajů mohou obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů na jeho e-mailovou adresu poverenec@komin.brno.cz.

Ve své žádosti uvede subjekt údajů:

 • A. identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, bydliště
 • B. kontaktní údaje – adresa pro doručování, e-mail
 • C. specifikace uplatněného práva - vzorový přehled práv subjektů údajů je následující:    
 • Právo být informován - subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů 
 • Právo na přístup - dává subjektu údajů možnost ověřit si zákonnost zpracování jejich údajů. Každý subjekt údajů má právo vědět a být informován o účelech zpracování, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, době, po kterou budou osobní údaje uloženy. 
 • Právo na opravu má-li subjekt údajů subjektivní či objektivní podezření na nesprávnost svých zpracovávaných údajů, může požádat správce o nápravu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  
 • Právo na výmaz - ukládá správci osobních údajů povinnost bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje subjektu údajů v případě, že již pominul důvod pro jejich zpracování. Poklud však zákonný důvod trvá, správce není povinen údaje na vyžádání mazat.
 • Právo být zapomenut - rozšiřuje právo na výmaz. Pokud subjekt údajů zažádá, správce provede přiměřené kroky k vymazání veškerých osobních údajů, odkazů na ně, kopií apod. Aby měl správce povinnost zlikvidovat osobní údaje, musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,osobní údaje byly zpracovány protiprávně,osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,  
 • Právo na přenositelnost je v podstatě rozšířeným právem přístupu a může být uplatněno za splnění dvou podmínek, které musí nastat současně: 1. zpracování je založeno na souhlasu občana nebo na smlouvě a 2. je prováděno automatizovaně. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, má osoba právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává osoba větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci. 
 • Právo vznést námitku proti zpracování - pokud subjekt údajů nebude mít možnost uplatnit právo na výmaz, má právo vznést námitku a tím donutit správce k omezenému zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky.  
 • Právo na omezení zpracování způsoby, jak omezit zpracování osobních údajů mimo jiné zahrnují dočasný přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek.