Nová vyhláška o místním poplatku za "komunální odpad"

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/11. zasedání konaném dne 05.11.2019 obecně závaznou vyhlášku č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Aktuální znění vyhlášky jejíž účinnost je od 01.01.2020 naleznete níže. Pro podrobnější informace můžete využít následující odkaz.

Splatnost poplatku je pro rok 2020 stanovena na 31.05.2020. Jako každoročně lze poplatek hradit již od ledna 2020. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti. 

Číslo účtu je 111220022/0800, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

Sazba poplatku za poplatníka a kalendářní rok 2020 bude 670,- Kč

Osvobozeny od povinnosti platit místní poplatek jsou v roce 2020 tyto osoby:

a) od roku 2020 dítě, které v roce 2020 nedosáhlo či nedosáhne 4 roky věku

b) od roku 2020 senior, který v roce 2020 dosáhl či dosáhne věku 70 a více let věku

c) vlastník stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří mají současně registrován pobyt ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu),

d) od roku 2003 fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65)

e) od roku 2004 v pořadí narozené třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let (nutno každoročně splnit ohlašovací povinnost do doby splatnosti zde)

f) od roku 2013 fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,

g) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

h) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

OSOBA OSVOBOZENA OD POPLATKU Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ NENÍ OSVOBOZENA Z TITULU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI PODLÉHAJÍCÍ ZPOPLATNĚNÍ

Ověřte si zde, zda je s osvobozením spojena ohlašovací povinnost.

Nesplnění ohlašovací povinnosti v dané lhůtě má za následek zánik nároku na osvobození!

 

ikona OZV_16-2019_komunální odpad (PDF 332.19 kB) 

kalendář Zveřejněno 18. 12. 2019