Nesouhlas MČ Brno-Komín se silničním propojením v prostoru Medláneckého letiště

Zabraňme zavedení tranzitní dopravy přes Komín

Při jednání o připomínkách k návrhu zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části Jihomoravského kraje vedení MČ Brno-Komín zjistilo, že objednatel, statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky, si zadala v roce 2016 zpracování územní studie (ÚS) s názvem „Vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu MČ Brno-Kníničky“. Trasa je řešena ve variantách. Vede přes letiště Medlánky a dopravně propojuje Bystrc, Komín, Medlánky, Kr. Pole. Studie navrhuje také zřízení druhého vstupu do areálu ZOO s parkovištěm pro 300 aut a 11 autobusů.

Rada městské části Brno-Komín přijala na svém jednání dne 8. 2. 2017 v souvislosti s touto studií následující usnesení:

RMČ B-K nesouhlasí s návrhem silničního propojení Bystrce a Králova Pole přes Medlánecké letiště. Trasa silnice razantně a necitlivě protíná oblíbenou a hojně využívanou rekreační oblast v severní části MČ Komín.

Nepřijatelně zasahuje do územním plánem chráněného zeleného klínu mezi městskými částmi Bystrc, Komín, Žabovřesky, Královo Pole a Medlánky.

Ohrožuje přírodní hodnoty území jako je chráněná Syslí rezervace, Přírodní památka Medlánecké kopce nebo nástup do Přírodního parku Baba.

RMČ B-K pověřuje starostku MČ, aby informovala o tomto stanovisku MČ primátora města Brna, hejtmana jihomoravského kraje i dotčené úřady územního plánování.

Stanovisko rady je v souladu s programovým prohlášením koalice, ve kterém jsme  se občanům zavázali zachovat charakter městské části koncového sídelního útvaru v jeho stávajících hranicích a zabránit prolomení severní hranice obce a dopravnímu propojení s dalšími městskými částmi (Medlánky, Kníničky, Bystrc).

Studie bezohledně zasahuje do lesních porostů, do klidové oblasti vyhledávané pěšími i cyklisty, a to nejen z Komína. Zasahuje okraj přírodní památky Mniší hora, zřejmý je vliv na Přírodní park Baba. Vedení komunikace je lokalizováno do těsné blízkosti či okraje prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), do kterých město nedávno investovalo peníze, včetně peněz EU. Městská část Brno-Komín zajišťuje následnou péči o výsadby v Komínské rokli a doplněné výsadby V Zátiší (realizované z fondů EU). Dále je vedeno přes či v bezprostřední blízkosti (dle varianty řešení) evropsky významné lokality sítě Natura 2000 CZ0623820 – Letiště Medlánky navrženého k ochraně jako přírodní památka. Náš názor potvrzuje sdělení  OŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny KÚ Jmk.

Tvrzení v průvodní zprávě studie, že „vliv stavby na životní prostředí je neutrální“ je nepodložené. Jde o argumentaci bez jakéhokoliv adekvátního exaktního odborného posouzení.

Vliv staveb na životní prostředí je posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Stavba silnice tohoto typu patří do kategorie II, 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I), kde musí proběhnout zjišťovací řízení, ve kterém se posuzují vlivy záměru, a jehož závěrem je zjištění, zdali posuzovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a jeho další posouzení tak není třeba, či že má tento záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a je tedy nutné provést celý postup posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Chybí také exaktní zhodnocení potřebnosti takové stavby – pro jakou dopravu by stavba sloužila, tj. množství dopravy, které se to týká a nezbytnost její lokalizace do tohoto území. Takto rozsáhlé a ekonomicky náročné zásahy do krajiny jsou možné jen v případě, že jde o stavbu nezbytnou a neexistuje jiné řešení. Jsme přesvědčeni, že tomu tak v tomto případě není.

Městské části na zachování tohoto území jako rekreační oblasti velmi záleží. V rámci zajištění bezpečnosti chodců, cyklistů a z důvodu dlouhodobých stížností na bezohledné chování řidičů různých vozidel různé tonáže požádala městská část o omezení veřejného přístupu na panelovou komunikaci Palcary/Turistická. To spočívá v omezení vjezdu motorových vozidel (umístění dopravní značky B11). Vjezd je v současné době možný pouze po vydání povolení ÚMČ B-K. Se žádostí o omezení vstupu na tuto komunikaci se na Komín obracela také městská část Medlánky.

 

 

Milada Blatná, starostka

 

 

kalendář Zveřejněno 9. 2. 2017