V roce 1913 byl přestavěn a významně rozšířen komínský farní kostel. Farní kronika poznamenává o setkání komise ohledně přestavby kostela, "že kostel nevyhovuje potřebám věřících rozsáhlé farnosti komínské a že má být rozšířen v tom způsobu, by věž a presbytář zůstaly stát a postavena byla nová loď kolmostojící na ose dosavadního kostela".

            Když se pak v červnu a červenci konala návštěva biskupa Huyna, byla bohoslužba slavena venku, "ježto kostel je malý". V roce 1912 se pak započalo s dílem rozšíření farního chrámu. Celkový náklad na práci architekta, stavebního dozoru, stavitelské, betonářské, kamenické, tesařské, klempířské, pokrývačské, truhlářské, zámečnické, sklenářské činil bez vnitřního zařízení rozpočtem 82 151 05 K. Práce začaly 28. dubna a bohoslužby se mezitím konaly ve školní budově. Záměrem bylo dokončit toto dílo ještě do zimy 1912, ale kvůli dešti se zdržovaly práce, kostel byl do zimy celý omítnut a zakryt střechou. Na jaře se pak pokračovalo dále s pracemi na vnitřním zařízení. Pan stavitel se zavázal, že bude s pracemi hotov koncem června a ostatní práce by se tedy stihly ještě do svátku sv. Vavřince, kdy měl být kostel vysvěcen. Kronika píše: "Ačkoli téměř nikdo nechtěl věřiti, že bude kostel do té doby hotov a práce na tu krátkou zbývající dobu bylo ještě mnoho vykonati, přece s pomocí Boží vše to zdoláno a na sv. Vavřince slavila farnosť komínská slavnosť posvěcení nového chrámu Páně".

            S přestavbou se tedy spěchalo, aby se slavnost posvěcení mohla odehrát na sv. Vavřince. Komínské hody jsou tedy založeny na této slavností posvěcení kostela. Naši předkové kladli velký důraz na kostel, protože podle naší víry odtud vycházela a vychází životodárná síla Boží přítomnosti, jak to dodnes naznačuje svítící věčné světlo. Necelých 600 let před touto přestavbou vycházela od obyvatel touha po tom, aby v Komíně vznikla farnost a aby se tak zkrátila cesta svátostné útěchy pro nemocné a umírající. Touha obyvatel Komína, Žabovřesk či Manic i Jundrova se naplnila.

            Posvěcení nově rozšířeného komínského kostela popisuje deník Hlas z 15. 8. 1913 jako slavnostní událost. V tento den "Celá vesnice důstojným způsobem připravila se k tak řídké a významné události a ukázala své smýšlení náboženské v plné míře a síle". V příštím roce 1914 se pak konaly farní misie, tedy příchod jezuitských kazatelů a přednášejících, kteří se v několika dnech snažili oživit a obnovit víru pokřtěných a přivést je znovu k vrcholu křesťanského života v přijímání svátostí. Kronika píše, že se v těchto dnech postupně kostel stále více zaplňoval, "že pak již náš nový prostranný chrám Páně - který až na 4000 účastníků pojmouti může, již ani nestačoval".

            Letos sté výročí posvěcení kostela připadalo nikoli přímo na svátek sv. Vavřince, ale den po něm, 11. srpna. Tento svátek letos jako každý rok dává výchozí bod pro slavení komínských hodů. Slavnostní bohoslužbě v 10 hodin předsedal Mons Jiří Mikulášek, generální vikář diecéze. Pozvané kněze, kteří ve farnosti působili, zastupoval P. Petr Hošek, farář v Oslavanech a ze sousední bystrcké farnosti se účastnil dlouholetý farář P. Vnislav Fruvirt. Ve 14.30 následovalo svátostné požehnání v kostele vedené Mons Jiřím Mikuláškem. Na ně přijel ještě P. Jan Kotík, farář ze sousední farnosti Řečkovice, která je také zasvěcena sv. Vavřinci.

            Při příležitosti této oslavy vyšla také brožura J. Studeníka "Kostel sv. Vavřince v Brně - Komíně napříč staletími", která mj. podává stavebně - historický popis kostela a umělecko - historický popis kostela s množstvím fotografií. Dílo je k dispozici v kostele i na farním úřadě. 

            Slavnost výročí rozšíření kostela po severojižní ose může být také příležitostí k zastavení nad prorockým biblickým textem Ezechiele 47,1-12. Podává se zde velkolepý obraz chrámu, ze kterého vyvěrá životodárná řeka z východní strany směrem na jih, řeka působící růst a uzdravení. Právě na jižní straně komínského kostela je vstupní portál, a právě před vchodem je umístěna Wenzelova žulová kašna nesoucí hebrejské jméno Boha a řecký nápis: "Kdo žízní, ať přistoupí, (kdo touží, ať zadarmo nabere vody života)" Zj 22,17. Nabízí se tedy obraz uzdravující a životodárné vody proudící z rozšířeného kostela sv. Vavřince. Zbývá jen objevit nebo znovuobjevit vlastní žízeň a touhu.

Adresa:
Kristenova 24
62400  Brno

 

Tel.: 541 223 191

www.farnostkomin.cz