Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech: 

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích.  Hlasuje se  i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR.

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. V takovém případě prosím volejte předem na tel.: 541 428 183, nejpozději do středy 6. října 2021. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Voličské průkazy

O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče - v MČ Brno-Komín lze požádat na podatelně ÚMČ, Vavřinecká 15. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Žádost si můžete dopředu stáhnout a vyplnit zde: ikona VZOR-zadost_o_vydani_VP-Brno-Komin (DOC 54.5 kB)
Žádost lze podat:

  • v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

       - na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

       - v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

  • osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Průběh hlasování ve volební místnosti

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

 

Volební komise, ZŠ Pastviny 70:

Volební okrsek č. 12001

ulice: Čichnova, Dělnická, Hlavní, Jundrovská, Kníničská, Kristenova, Podskalská, Podveská, Ruský vrch, Svratecká, Štursova

Volební okrsek č. 12002

ulice: Absolonova, Houškova, Pastviny, Šaracova, Štompil, Uhlířova

Volební okrsek č. 12003

ulice: Olbrachtovo náměstí, Řezáčova, Urbánkova

Volební okrsek č. 12004

ulice: Habřinova, Chaloupky, Chochola, Chytilova, Ulrychova, Urxova, Včeličkova, Vrbenského, Výholec

Volební okrsek č. 12005

ulice: Běly Pažoutové, Jožky Jabůrkové, ulice Čoupkových, Vavřinecká, Záhumní

Volební okrsek č. 12006

ulice: Boční, Branka, Bystrcká, Lísky, Nad Lískami, Palcary, Podlesí, Pod Mniší horou, Sadařská, Součkova, Závist.

 

Zvláštní způsoby hlasování pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 

Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin.

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.

 

Zdroj a více informací najdete na adrese: www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx 

 

  

kalendář Zveřejněno 24. 9. 2021