Audit Family Friendly Community

                       

 

5. února 2019

Auditní kuratorium dnes projednalo udělení certifikátu obcím a městům, které prošly auditním procesem v roce 2018 a byly úspěšně posouzeny hodnotiteli. Základní certifikát dosvědčuje skutečnost, že obec realizovala proces auditu, stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Tyto schválené cíle a opatření budou postupně naplňovány během tří let od propůjčení základního certifikátu. Auditní kuratorium tvoří zástupci Jihomoravského kraje Igor Chlup, předseda Výboru sociálně-zdravotního a Bořivoj Sekanina, referent pro rodinnou politiku, dále František Novotný, starosta městyse Křtiny, za Svaz měst a obcí a Anna Čarková, předsedkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Všichni přítomní členové auditního kuratoria schválili udělení certifikátu následujícím městům a obcím: Městské části Brno – Královo Pole, Brno-Komín, Brno-střed, dále městu Hustopeče a obci Lovčičky.

 

 

Z HISTORIE AUDITU / rok 2018

 

I naše městská část, jako spousta jiných měst a obcí, se zapojila do projektu Audit Family Friendly Community,

což v překladu znamená Obec přátelská rodině.

Našim úkolem bude zmapovat, jak se Vám v naší městské části žije, co vše tady máme, ale hlavně zjistit, co Vám

chybí a co byste uvítali, aby se Vám lépe žilo napříč generacemi. Vytvořit zde pro-rodinné klilma, které bychom dále rozvíjeli

a budovali. Proto jsme pro Vás připravili anketu formou dotazníku, na které můžete odpověděť všichni, a tak se zapojit

do našeho projektu, který je podporován Jihomoravským krajem.

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA PRVNÍ WORKSHOP K TÉTO PROBLEMATICE A PODPOŘTE NÁŠ PRACOVNÍ TÝM.

DNE 20. BŘEZNA 2018 V 17.00 HOD. V BUDOVĚ ÚŘADU BRNO-KOMÍN, VAVŘINECKÁ 15.

 

 

 P O Z V Á N K A  na druhý workshop auditu Family Friendly Community

Projektový tým se spolu s občany, spolky a organizacemi sejde na druhém workshopu, který se bude konat

v pondělí 11. června  2018 v 17.00 hodin ve vestibulu ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15.  

Hlavní náplní tohoto setkání bude vyhodnocení dotazníkového šetření v naší městské části a vytvoření reálných, splnitelných požadavků tzv. „Plánu opatření“, tj. toho, co by bylo třeba v Komíně udělat. Tento plán bude předložen ke schválení Zastupitelstvu městské části Brno-Komín,  do 7. září 2018.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva bude vytvořena  tzv. Dohoda o cílech, která musí obsahovat konkrétní termíny a kroky při zavádění opatření.    

Pozn. Pozvaní na jednání druhého workshopu jsou laskavě žádáni o potvrzení účasti!!  

V Brně 24. května 2018                                                            Mgr. Milada Blatná, starostka MČ Brno-Komín

 

více informací na stránkách městské části v části "ŽIVOT V KOMÍNĚ"