TAJEMNÍK

Mgr., Ing. Jiří Sodomka (kancelář č.215)

Tajemník úřadu má na starosti chod úřadu, výběrová řízení pro nástup nových pracovníků úřadu, stanovuje a schvaluje náplň práce zaměstnanců a dohlíží na dodržování vnitřních předpisů.

PODATELNA

Bc. Irena Černá (kancelář č.126)

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny, vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem, vede evidenci majetku 

Ivana Nováková (kancelá č.126)

Administrativní a spisový pracovník podatelny plní úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením orgánů městské části, zejména zajišťování chodu podatelny,vidimace a legalizace, vede úřední desku úřadu městské části, vede ústřední evidenci stížností, petic, oznámení a podnětů doručených městským částem.

ASISTENTKA STAROSTKY

Natálie Marková, DiS. (kancelář č.219)

Administrativní pracovník útvaru tajemníka (sekretariát) vykonává administrativní a spisové činnosti úřadu, zajišťuje příjem inzerce Komínského zpravodaje, vede agendu vydávání osvědčení samostatně hospodařících rolníků, provádí vidimaci a legalizaci, likvidaci cestovních příkazů a režijních faktur, zajišťuje vedení revizních zpráv, vede elektronickou úřední desku, zabezpečuje zásobování pro potřeby ÚMČ, vede kroniku městské části a zajišťuje fotodokumentaci z kulturních a společenských akcí v MČ Brno-Komín, zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajištění přípravy všech typů voleb, dle potřeby zastupuje podatelnu.

PRÁVNÍK ÚŘADU

JUDr. Daniela Dobrovolná (kancelář č.216)

Mgr. Marek Minster (kancelář č. 211)

Právník úřadu zpracovává návrhy smluv, odpovídá za právní správnost a úplnost všech uzavíraných smluv úřadu, vede evidenci smluv úřadu, vymáhá pohledávky, zastupuje SMB před soudy a jinými státními orgány všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí MČ Brno-Komín v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ Statutem města Brna. Vydává právní stanoviska pro potřebu ZMČ, RMČ a ostatních oddělení úřadu. Spolupracuje se všeobecným oddělením úřadu v majetkových záležitostech. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

SPRÁVNÍ REFERENT

Petra Ptáčková (kancelář č. 213)

Správní referent má na starosti zajištění agendy ochrany obyvatel a krizového řízení a zajištění připravenosti na mimořádné události, zajišťuje administraci a podporu řízení Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, zpracovává podkladové materiály do RMČ a ZMČ Brno-Komín, včetně zpracování zápisu, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů (vidimace, legalizace), dle potřeby zastupuje podatelnu a sekretariát, podílí se na přípravě všech typů voleb.