Pod Odbor stavební a dopravy ÚMČ Brno-Komín spadá agenda silničního hospodářství na území MČ Brno-Komín mimo komunikace ZÁKOS (zvláštní užívání komunikačních ploch, uzavírky apod), agenda ochrany životního prostředí, zemědělství, odpadového hospodářství, rybářských lístků, investic.

Odbor stavební a dopravy rovněž vykonává státní správu jako obecný stavební úřad, jako speciální stavební úřad na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a jako vodoprávní úřad, povoluje stavební činnost v území, stanovuje podmínky pro umístění staveb v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, povoluje stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, provádí kontrolní činnost a vede řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku územního řízení a stavebního řádu.

VEDOUCÍ ODBORU

Mgr. Patricie Reinhardová (kancelář č.118) - povolení zvláštního užívání komunikací, správa místních poplatků 

AGENDA  INVESTIC

Ing. Renata Šlesingerová (kancelář č.117)

AGENDA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

Ing. Pavel Staněk (kancelář č.117) - povolení kácení dřevin, vydávání rybářských lístků

STAVEBNÍ  ÚŘAD

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (kancelář č.214)

Ing. Aleksandra Ručková Sala, Ph.D. (kancelář č.213)

Ing. Petra Kuběnová (kancelář č.213)

Dagmar Galová (kancelář č. 212)