Aktuality

27. leden 2017

K projektu obnovy zeleně Řezáčova

Petr Čermák, předseda komise životního prostředí
Milada Blatná, starostka MČ Brno-Komín

Cíl projektu

Cílem projektu „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“ bylo řešit včas a komplexně zeleň, u které byl zásah naléhavý. Chtěli jsme předejít možným havarijním stavům, škodám či plošnému odumírání, a to řešením, které podpoří perspektivní dřeviny a výsadbou nových umožní získat novou kvalitu. Dalším cílem je druhově i pohledově pestrá zeleň, druhy jsou voleny tak, aby vzrostl počet kvetoucích i jinak zajímavých dřevin, pestrost by měla vést i k zlepšení psychologické, estetické i biologické funkce zeleně v řešené lokalitě.

Zdůvodnění realizace

Výsadba zeleně v oblasti ulice Řezáčova probíhala na konci sedmdesátých a v osmdesátých letech minulého století do značné míry živelně, výsledkem byla počtem dřevinná zeleň, bohužel ne vždy v hustotě a dřevinné skladbě, které by zaručovaly také její dlouhou životnost a estetickou i biologickou kvalitu. Zjednodušeně řečeno řada výsadeb byla příliš hustá a byly k ní použity druhy dřevin, které jsou pro takovou výsadbu problematické (podrobně viz text Ing. Kiszové). V průběhu minulých desetiletí navíc byla prováděna jen minimální údržba a nebyly vysazovány dřeviny, které by vytvořily střední generaci a postupně by přebíraly funkci stárnoucích stromů. Výsledkem byla situace, kdy na úřad MČ opakovaně chodily stížnosti na stav zeleně či požadavky na skácení stromů z důvodu stínění, přílišné blízkosti stavbě nebo zajištění bezpečnosti (za dětským hřištěm nebyla prováděna žádná údržba). V roce 2004 byl zpracován projekt obnovy zeleně pro danou lokalitu. Nebyl ale realizován.

Protože bylo v roce 2014 zahájeno další programové období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a v rámci jeho výzev bylo možné žádat také o podporu pro projekty komplexně řešící městskou zeleň, rozhodl se úřad MČ požádat o tuto podporu právě pro oblast Řezáčové. Projekt „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“ byl řádně připraven, jeho součástí je jak samotný realizační projekt vyhotovený odborníky, tak všechny nezbytné posudky (dendrologický, entomologický, ornitologický). Úspěšně prošel následnou posuzovací a schvalovací procedurou OPŽP (viz www.opzp.cz). Zastupitelstvo města Brna schválilo projekt a jeho financování na schůzi dne 29. 9. 2015. Projekt v rozpočtované částce 2 781 633 Kč je financován z 60 % z OPŽP, z 20 % Statutárním městem Brnem a z 20 % MČ Brno-Komín, spadá do specifického cíle 4.4 – zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Veřejné projednání projektu proběhlo 15. 6. 2016 na úřadě MČ. Vysoutěžená cena realizace projektu je cca 1,4 milionu Kč.

 Nová výsadba

V projektu je plánována výsadba cca 106 ks nových stromů a 1994 ks nových keřů. Projekt výsadby je zveřejněn na webových stránkách úřadu http://www.brno-komin.cz/

V rámci projektu byla vypracována inventarizace dřevin, která obsahuje základní informace o posouzení zdravotního stavu dřevin, o kvalitě dřevin z hlediska plnění funkcí v daném prostoru atd. Všechna tato fakta byla pak podkladem pro vlastní návrh toho, které stromy budou podpořeny, které ošetřeny a které skáceny. Podpora cenných stromů leckdy zahrnuje právě i kácení vedlejších méně hodnotných stromů – pokud by takový zásah nebyl proveden, v dohledné době by z důvodu konkurence o prostor strádaly oba stromy. Zásahy jsou navrženy tak, aby došlo k prosvětlení a provzdušnění prostoru, aby byly podpořeny nejkvalitnější stromy, a také tak, aby vznikly nové pohledově i biologicky cenné prvky. Jde o:

 • odstranění stromů a keřů ve špatném zdravotním stavu či se špatnou statikou, bez dlouhodobé perspektivy funkčního setrvání v zeleni;

 • odstranění dřevin, které svým růstem omezují vývoj jiných perspektivnějších dřevin – méně kvalitní dřeviny jsou odstraňovány, aby se zlepšily podmínky pro růst kvalitnějších;

 • odstranění samovolných náletů (spontánně vysemeněných dřevin) pokud konkurují perspektivním stromům z původních výsadeb či příliš zahušťují skupiny; naopak kvalitní vhodně situované náletové stromy jsou ponechány a budou pěstebně podpořeny.

  Ze zdravotních důvodů muselo být naplánováno také skácení několika sakur kolem chodníku od hřbitova, byla u nich diagnostikována (a po skácení potvrzena) hniloba. Protože životnost těchto roubovanců obecně není příliš dlouhá a jde tedy v současnosti o již relativně staré stromy, lze obdobné problémy očekávat v blízkých letech i u dosud zdravých stromů. V projektu proto byla navržena kompletní obnova stromořadí. Toto řešení bylo motivováno snahou zabránit případnému pádu stromů, které by mohlo ohrozit zdraví či majetek a zároveň vytvořit znovu stejnověké kvetoucí stromořadí – v tomto případě z 21 růžově kvetoucích hlohů Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´.

   Závěr

  Realizace projektu navíc zajistí, aby zeleň v dané lokalitě zůstala ve stávajícím rozsahu, tj. zabrání případným záměrům realizace staveb komunikace či jakýmkoliv jiným záměrům, které by projektem podpořenou zeleň ohrožovaly.

  Uvědomujeme si, že tato skoková náprava přes 30 let zanedbávaného stavu působí drsně. Jsme ale přesvědčeni, že je to potřebné řešení – někdy je třeba pro kvalitní budoucnost něco přítomného obětovat, jakkoliv takovou oběť nepřinášíme rádi.

Podmenu: